Vi er en region som har forutsetningene og posisjonen til å være en driver for å realisere Rogaland sin ambisjon om grønn energiproduksjon og legge til rette for areal- og energikrevende industrietableringer. 

Det er mye som kunne vært satt på agendaen i disse Covid-19 tider, men jeg velger å reflektere noe over Rogaland sin ambisjon om å satse på grønn energiproduksjon og være en ledende region innen etablering av datasenter. Vi snakker om areal- og energikrevende industrietableringer.

Regionen har særlige konkurransefortrinn innen energi-sektoren. Vi har kompetansen, de grønne energiressursene og infrastruktur som er nødvendig for å sikre smarte og gode løsninger for økonomi, klimaeffekt og en grønnere hverdag. Vårt viktigste mål er derfor å ta grep om de mulighetene vi har for å skape og sikre arbeidsplasser i industrien og i kompetanse- og teknologimiljøene i regionen. 

For regionen og fem kommuner spesielt, var kjøp av Haugaland Næringspark på Gismarvik et viktig strategisk grep med tanke på nye industrieventyr i regionen og en fremtidsrettet samfunnsutvikling. 

Det er klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje. Statnett skal de neste årene bygge ut kapasitet gjennom en trinnvis utvikling av linjekapasitet. Et kraftbehov som hele regionen er avhengig av om vi skal sikre og etablere nye grønne arbeidsplasser. Som eiere av Norges største ferdigregulerte 

næringspark med optimal plassering i forhold til infrastruktur som vei, havn, kraft og fiber, har vi et felles ansvar for å sette vår agenda for store industrietableringer i regionen. Kort sagt er det vel ingen andre steder i Norge hvor forholdene ligger så godt til rette for blant annet datasenteretablering. 

Det som er mitt utgangspunkt for en liten refleksjon, er ikke nødvendigvis våre konkurransefortrinn i kampen om de store areal- og energikrevende industrietableringene, datasenter inkludert, men derimot de prosesser vi er vitne til som skjer i sør-fylket og som til stadighet omtales i Stavanger Aftenblad. Hva er det som egentlig foregår i sør-fylket når datasenteretablering omtales? Hva er det fylkeskommunen tilsynelatende mener er viktig med et fokus på datasenteretablering i Time kommune spesielt? Jeg bare undres. 

Har de tatt inn over seg realitetene rundt Haugaland Næringspark og den posisjonen de 5000 dekar representerer for etablering av blant annet datasenter? Om det er en aktør og en region som både fylkeskommunale og lokale politikere, administrasjon og Stavanger Aftenblad virkelig må erkjenne er en sentral driver for etablering av datasenter, så er det Haugaland Næringspark lokalisert i nord-fylket. 

Den 11. august stod det å lese i Stavanger Aftenblad om oppstart av et reguleringsarbeid som skal åpne for at store internasjonale aktører velger å etablerer seg på Kalberg i Time kommune. Og avslutningsvis i artikkelen kunne vi lese at om kommunen lykkes med en endelig regulering for Kalberg, da vil Time ligge foran både Gismarvik og Bjerkreim i konkurransen om å huse internasjonal dataindustri. Enten har ikke Stavanger Aftenblad eller ordfører i Time kommune klart for seg de faktiske forholdene på Gismarvik, eller så viser de manglende vilje til å erkjenne at Haugaland Næringspark er vel etablert og i prosess med større areal- og energikrevende industrietableringer.

Mye kunne vært sagt og ment, men etter min oppfatning og kort oppsummert, er vi alle en del av et Rogaland som har klare ambisjoner på vegne av fylket som helhet. Da har vi ikke rom for manglende forståelse eller intern konkurranse når det handler om å få på plass avtaler med store internasjonale aktører. Vi må samles om felles mål og bidra til at både sør-fylket og nord-fylket er et udiskutabelt samlet Rogaland i kampen om de store internasjonale industrietableringene. 

Annette Sæther
Næringssjef Haugesund kommune