Kommunene på Haugalandet har gjennom de siste 5 årene bygd opp store finansielle verdier gjennom aktiv eierstyring. Nå er tiden moden for neste faste med tilrettelegging for verdiskaping i framtidens bransjer.

En vekst denne regionen sårt trenger. Attraktive regioner kommer ikke av seg selv – de må skapes! Eierstrategiene som ble utarbeidet i 2015 og 2016 har gitt bedre samspill mellom de kommunale eiere og styrene i Haugaland Kraft AS og Karmsund Havn IKS. Begge selskapene har vært meget dyktige å utnytte sitt «nye» strategiske handlingsrom. Haugaland Kraft AS har doblet sin finansielle verdi til ca. 5 milliarder kroner, og Karmsund Havn IKS har mer enn doblet sin substansverdi (anleggsmidler) til rundt 2,3 milliarder.

Verdiene synes ikke i kommunenes balanseregnskap. Samlet er disse eierpostene bokført til henholdsvis kun 300 millioner og 1,3 millioner. Kommunenes «handlingsrom» ligger «gjemt» i kommunenes balanser – ikke i de stramme resultatbudsjettene. Begge selskapene skaper store samfunnsøkonomiske verdier gjennom å tilrettelegge infrastruktur som muliggjør privat verdiskaping. Dette gir betydelig skatteinngang til å finansiere kommunenes velferdstilbud. De regioner som tilrettelegger for det beste samspillet mellom offentlig og privat verdiskaping skaper de mest attraktive regionene å etablere seg i. Både for næringsvirksomhet, for å bo i, og ikke minst å besøke (turisme). Selv opplever vi oss som gode – men de ubehagelig og harde faktaene viser at vi har mye å strekke oss etter.

Dessverre har Haugalandet tapt «markedsandeler» de siste 8 årene. Veksten i verdiskapingen har kun vært 32 prosent, mens Bergensregionen har vokst 41 prosent og Stavangerregionen har vokst hele 59 prosent. (Menon 2019). Stavanger er Norges mest næringsattraktive region, men «på bunn» i bostedsattraktivitet. Folk flytter til Stavanger for å jobbe, ikke for å bo. Bergen ligger «midt på tre», mens Haugalandet har negativ score for både nærings- og bostedsattraktivitet (Telemarksforskningen, 2019).

Det er «folk» (arbeidskraft) i kombinasjon med investeringer som skaper arbeidsplasser og verdier. Innovasjon Norge har pekt ut framtidens bransjer for Norge. Regioner med «handlingsrom» har nå et «mulighetsvindu» til å komme i posisjon nå mens «verden» er svekket av corona og lav oljepris. Vår region bør legge strategien nå for å sette kommunal kapital «i arbeid» i de nye vekstbransjene, herunder, bioøkonomi, elektrisk mobilitet, fornybar energi, turisme med flere.

Per Velde
Næringssjef i Karmøy kommune