Det globale energisystemet er stort og komplisert og tar tid og store ressurser å endre. Det vil ta mange tiår før andre energikilder kan erstatte olje og gass. Dette selv om nye, renere teknologier blir konkurransedyktig og effektiviteten i energibruken øker.

Naturgass er verdens mest virkningsfulle klimatiltak. Det er fordi den raskt fortrenger mer forurensende kull. Gass har spilt en nøkkelrolle i USAs og Storbritannias utfasing av kull. Nå kommer Tyskland etter. Vår oljeproduksjon er stor nasjonalt, men begrenset i et globalt perspektiv. Norsk sokkel dekker i dag vel to prosent av verdens oljebehov og tre prosent av verdens gassbehov. Norsk olje- og gassproduksjon betyr langt mer for Norge enn den betyr for verden. Norge står for vel en promille av verdens totale klimautslipp. Om vi stenger ned hele landet vil det ikke utgjøre noen stor forskjell for verden.

Det må ikke gjøres til en konflikt der det å produsere olje og gass ikke er forenelig med god klimapolitikk. Skal en nå FNs bærekrafts mål som viser at økonomisk vekst, levestandard og bruk av energi henger nært sammen, så kan en ikke ha en slik konflikt. Det internasjonale energibyrået er tydelig på at verden kommer til å trenge olje- og gass i mange, mange år fremover, også innen rammene av Parisavtalen.

Det er mange gode grunner til at Norge skal produsere denne oljen og gassen. Her er en; Gjennomsnittlig utslipp CO2 pr fat olje i verden er 18 kg. Gjennomsnittet i Norge er 8 kilo. Johan Sverdrup-feltet har utslipp helt nede på 0,7 kilo pr produsert fat olje.

Mao. må det ikke føres politikk som har som konsekvensen at Norge frivillig reduserer sin produksjon. At Norge frivillig reduserer sin produksjon, vil ikke påvirke etterspørselen i verden. Andre produsentland vil øke sin produksjon.

Effekten av et slikt tiltak vil være er at produksjon, verdiskaping og sysselsetting flyttes ut av Norge. Det vil undergrave lønnsomme arbeidsplasser over hele landet og gi drastisk lavere inntekter til velferdssamfunnet. Olje- og gassnæringen legger grunnlaget for 225.000 arbeidsplasser. Ingen andre næringer er i nærheten når det gjelder å bidra til finansieringen av velferdssamfunnet. Samtidig vet vi da at utslippene fra produksjonen av olje globalt da med all sannsynlighet ville øke. Altså stort tap, ingen gevinst.

Thor Otto Lohne
Styreleder Karmøy Næringsråd