LEVERER HØYSIKKER IT-DRIFT: Produkt- og markedssjef Stine Valen, sikkerhetssjef Olav Espedal og analytiker Kjetil Mydland i front for EMP Secure AS.

På tross av at elektronikken vi omgir oss med blir stadig sikrere, øker datakriminaliteten. Nærmere 200.000 nordmenn har opplevd ID-misbruk de siste årene. Mange bedrifter har også blitt utsatt for datasvindel, spionasje eller andre former for elektronisk manipulasjon.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

Haugalandets midte fi nner vi i dag en av landets mest profesjonelle datasikkerhets-miljøer.
Hatteland-bedriften EMP Secure leverer
IT-tjenester og datasikkerhet til kunder innen bank, fi nans, forsikring, shipping, olje, gass og helsetjenester. I en fjellhall i Åmsosen er det bygget et høysikkert datasenter som gir sikre leveranser av skybaserte forretnings-systemer. Det er døgnbemannet året rundt og har operatører som fortløpende overvåker og forbedrer driften av tjenestene. Selskapet er i sterk vekst og har ambisjoner om å vokse videre nasjonalt og internasjonalt.

Må tenke helhet
– Det er viktig at bedrifter tenker helhet og vurderer alle potensielle digitale angrepssteder for uvedkommende. Hos nye kunder kan vi gå proaktivt inn i hele virksomheten og sørge for å få på plass sikkerhetsløsninger og løpende overvåking som kan forhindre utspekulerte angrep utenfra. Nødvendig opplæring blir selvsagt gitt, sier sikkerhetssjef Olav Espedal til Jobb&Næring. Vi har bedt om å bli briefet opp om virksomheten deres og ble invitert til morgenkaffe i Hattelandbygget på Raglamyr i Haugesund. Med denne morgenen er også nytilsatt produkt- og markedssjef Stine Valen og analytiker Kjetil Mydland.

Best i forkant
Espedal, som tiltrådte jobben høsten 2017, kom da fra stillingen som politioverbetjent og leder av Datakrim-enheten ved Sør-Vest politidistrikt i Haugesund. Ønskeposisjonen for han og teamet hans er å bistå bedrifter og virksomheter i forkant:
– For oss er det selvsagt mest givende å oppleve at vi er i stand til å forebygge og avverge svindel og snoking. Det er vanskeli-gere å komme inn i bedrifter i etterkant, etter at skaden har skjedd. Vi foretrekker selvsagt å være på forebyggende side, understreker han om foretrukket inngang hos en ny kunde.

Hvor er verdiene?
Et av kjernespørsmålene de stiller til nye kunder er hvor verdiene deres befi nner seg.
Virksomhetene har ofte beskyttet sine kontor-bygg på alle tenkelige måter. Skjer det fysiske innbrudd der i dag, er det imidlertid ikke mye som kan stjeles. Verdiene til en bedrift er ofte lagret elektronisk. Hvilke sikkerhets- og overvåkingssystemer har man etablert for å beskytte disse? Espedal forteller at stadig fl ere bedrifter heldigvis erkjenner at det er i datasystemet sitt at verdiene befi nner seg og som de er nødt til å beskytte i form av overvå-kings- og alarmsystemer.
– Det er nettopp kombinasjonen med overvå-king som gjør det mulig for oss å dekke opp for kundene våre, smetter Kjetil Mydland inn.
– I og med at vi har driftet et Security Opera-tions Center (SOC) i seks år allerede, har vi et forsprang på våre konkurrenter, legger Stine Valen til.
– Overvåkingen gjør det mulig å oppdage innbruddsforsøk tidlig og raskt ta de nødven-dige skrittene for å stenge inntrengere ute og låse av, fortsetter Olav Espedal.

Alle trenger ikke alt
De tre forteller at kunder får tilbud om en total testing av sitt sikkerhetssystem for å avdekke svake punkter. Sikkerhetskravene speiler selv-sagt hvilken type virksomheter fi rmaene driver.
– Det er en stor forskjell mellom behovene til en liten rørleggerforretning og en stor bedrift med milliardomsetning, påpeker Mydland.
– Alle trenger ikke alt. Vi må fi nne balansen mellom kompleksitet og pris, legger Valen til.

Personvernet er skjerpet
Mydland trekker deretter fram person-vernsproblematikken. De nye, europeiske reglene for personvern som kom for et par år siden ga virksomhetene nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Alle virksom-heter skal vurdere risiko og personvernkonse-kvenser. – Vi har kraftig fokus på personvern. Vi har hele tiden ligget i forkant med ny ISO-sertifi sering, nye systemer og rådgir alle virksomheter som ønsker det og gjennomfører opplæringstiltak der det er behov for det, sier han og nevner eksempler fra utlandet der datainnbrudd i en større butikk-kjede førte til at innbryterne skaffet seg oversikt over hele kundemassen med tilhørende kredittkort-opp-lysninger. Kjeden ble straffet med kraftige bøter som følge av mangelfulle sikkerhets-systemer. – Vi skal være rådgivere og ta oss av datasikkerheten til våre kunder, slik at de kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver og business. Vi har den kompetansen og kapasi-teten som kreves, oppsummerer sikkerhetssjef Olav Espedal. Folkeopplysning EMP Secure har ifølge Valen oppkoblet 6000 brukere i alle kategorier.
I tiden framover skal selskapet drive folkeopplysning om datasik-kerhet. Kundepotensialet er stort, ikke minst fordi denne type kompetanse er mangelvare. – Undersøkelser viser at nærmere 80 prosent av bedriftene fortsatt ikke har startet på arbeidet med å sikre sine dataressurser. Derfor mener vi at vi treffer godt med våre tjenester. Og budskapet vårt er enkelt og klart: Safety fi rst, sier markedssjef Valen på dataspråket. Espedal benytter anledningen til å påpeke at lokalt næringsliv må legge seg på minnet at om de jakter på de klokeste eller fl inkeste hodene, foretrekker de aller fl este bedrifter som tar datasikkerheten på alvor. Sikkerhetsselskapet har i dag avdelinger også i Åndalsnes, Bergen, Stavanger og Oslo.
I hovedstaden skjer oppstart i disse dager. EMP Secure har nå 100 ansatte og en omset-ning som i fjor passerte 160 millioner kroner. Vi venter spent på fortsettelsen i vekstselskapet.