STORE MULIGHETER: Stortingsrepresentantene Geir Toskedal (KrF), Terje Halleland (Frp), og Aleksander Stokkebø (H) er meget fornøyd med at regjeringen nå ønsker å klargjøre Utsira Nord som landets første demonstrasjonsfelt for offshore vindkraft. Foto: privat

Haugalandet og Sunnhordland er et stort skritt videre i satsingen på offshore vindkraft. ”Utsira Nord” blir nå sendt ut på høring med forslag om åpning for konsesjonssøknader om fornybar energi til havs.

Terje Emil Johannessen
De lokale stortingsrepresentantene Terje Halleland (Frp), Geir Toskedal (KrF) og Aleksander Stokkebø (H) sendte tirsdag ut en pressemelding om at Olje- og Energidepartementet i løpet av de nærmeste dagene vil legge ut for høring forslag om åpning av demonstrasjonsfelt for offshore havkraft  og forslag til forskrift. Forskriften vil bl.a. klargjøre hvordan man går fram for å søke konsesjon. Demonstrasjonsprosjekter kan gis unntak fra hovedregelen om at fornybar energi må søke konsesjon innenfor åpnede områder. Slike prosjekter kan søke støtte fra Enova. De tre stortingsrepresentantene understreker at det er regjeringens politikk å legge til rette for utbygging av fornybar energi på markedsmessige vilkår.

På skuldrene av olje- og gassnæringen
I den felles pressemeldingen peker Halleland, Toskedal og Stokkebø på at vindkraft til havs byr på store muligheter for norske bedrifter. Norge kan bygge på unik erfaring fra olje- og gassnæringen, skipsfart, verftsindustri og fornybar energi. Kostnadene for vindkraft har falt mye, og det er sannsynlig at de vil falle ytterligere. Etter havenergilova må områder åpnes av Kongen i statsråd før det kan søkes om konsesjon til produksjonsanlegg for fornybar energi utenfor grunnlinjene.

Godt egnet!
– Dette kan bety mye for vår region og vårt næringsliv. Vi har arbeidet lenge med å få dette på plass, og det passer utmerket at det kommer nå. Området Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland egner seg spesielt godt for flytende vindkraft, som er den teknologien det knytter seg mest forventning til for oss Vestlendinger. Det er blant annet et sterkt industrielt miljø for vindkraft til havs rundt Metsenteret på Karmøy, sier stortingsrepresentant Terje Halleland. Han er medlem av Energi og miljøkomiteen på Stortinget.

Gledelig!
– Gledelig, og i tråd med KrFs landsmøte. Norge kan produsere bærekraftig energi til havs, nøkkel til vekst og nullutslipp. Verdens energibehov øker, vårt bidrag kan løfte mennesker ut av fattigdom. Norge har offshore-kompetanse som kan bidra til det grønne skiftet og åpne for et globalt marked for næringslivet. Sårbare marine områder må skjermes. Høringen vil gi kunnskap slik at vi kan vi utvikle næringen til alles beste, sier stortingsrepresentant Geir Toskedal.

Et stort potensiale!
– Vi skal ta vare på jobbene i vår største næring, samtidig som vi legger til rette for nye grønne industrieventyr. Flytende offshore havvind er en næring med stort potensiale. Forslaget om å åpne for havvind-aktivitet utenfor rogalandskysten bidrar til å befeste vår regions rolle som energihovedstad, som motor for verdiskaping og vekst, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø.
I pressemeldingen opplyser de tre at departementet også vil bli be om innspill på om politikerne også bør åpne området Sørlige Nordsjø II, som ligger nær territorialgrensen mot Danmark og kan derfor egne seg for tilknytning til energisystemet på kontinentet.