HISTORISK BILDE: Foreningens første styre foran noen av stifterne: Fra v. Heidi Kolstø, Marianne E. Øverland, Johannes Johannessen og Andreas Ekroll. Åge Gjøsæter var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: TEJ

Haugesund og Haugalandet har fått en ny frivillighetsaktør. Foreningen «Ativo» ble stiftet den 27. mai i miljøet av engasjerte personer omkring Folkets Gave og Brukerhuset for Helse Fonna.
– Vi representerer en tankekraft som samfunnet har behov for, sier foreningens første valgte leder, den pensjonerte skolemannen Johannes Johannessen.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen
Foreningens formål er å skape et nettverk og en møteplass for engasjerte mennesker med overskuddskapasitet til å delta i ulik grad og på ulike måter i samfunnet. Omkring 20 personer deltok på stiftelsesmøtet i kantina på Worum-bygget i Karmsundsgata denne kvelden. Forberedelsene til nyskapingen hadde pågått noen måneder og dreide seg i hovedsak om hvordan man skulle finne seg en plass innenfor frivillighets-landskapet i byen og regionen. Initiativtaker Johannes Johannessen orienterte om prosessen innledningsvis på stiftelsesmøtet. Utfordringen er at det finnes en stor unyttet ressurs i befolkningen. Det kan være mennesker som av ulike grunner er utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre tid, eller det kan være personer som har interesser, tankekraft og kapasitet som de ikke får brukt i sitt daglige virke.  

Kompetanspool
– Vi har diskutert hvordan vi kan lage en kompetansepool og en formidling til de miljøene som kan ha behov for nettopp de ressurser som er tilgjengelige. De ulike formene vi i hovedsak har diskutert har vært basert på tanken om formidling av konkret, frivillig arbeid for å avhjelpe behov som oppstår hos private eller i foreningslivet. Dernest kan det også på sikt være snakk om lønnede arbeidsoppdrag der folk med overskuddskapasitet kan bruke sin spesialkompetanse innen områder i arbeidslivet der den er tiltrengt, sa han i sin innledning på stiftelsesmøtet. I første fase av den nye foreningens virksomhet er det aktuelt å etablere diskusjonsforumer, kursvirksomhet og initiere en digital plattform som kan sikre en aktiv dialog mellom medlemmene,

Det aller første styret
– ATIVO kan hjelpe medlemmene å komme «på lufta» med sine ideer, slik at tanker kan deles med flere, sa Johannessen før forsamlingen etter en meningsutveksling og klargjøringer gikk over til formalitetene på stiftelsesmøtet. Alf Anvedsen gikk gjennom forslaget til vedtekter punkt for punkt. Noen små justeringer ble foretatt, men i hovedsak gikk forslaget gjennom. Deretter ble foreningens første styre valgt: Johannes Johannessen (styreleder), Andreas Ekroll, Åge Gjøsæter, Heidi Kolstø og Marianne E. Øverland.