De over to hundre inviterte – med statsminister Erna Solberg i spissen – lot seg imponere av dimensjonene over havneutbyggingen på Husøy. Karmsund havn er godt i gang med å skape landets mest moderne og miljøvennlige havneterminal. Flere steg skal tas i årene som kommer.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen
Tirsdag ettermiddag den 11. juni markerte havnevesenet at det var i mål med et nytt byggetrinn i trafikkhavnen på Karmøy. Den nye containerterminalen og nye ro-ro-terminalen betyr at håndteringen av containere, rullende last, stykkgods, prosjekt-laster og tørrbulk nå skjer over moderne, effektive havneanlegg med stor kapasitet og høy HMS-faktor. Da havnedirektør Tore Gautesen ønsket alle gjestene velkommen i den ferske containerhavnen, framhevet han den markante grønne profilen både på installasjoner og på effekten av økt bruk av sjøtransport. Karmsund havn er den eneste store havnen i Norge som har tatt markedsandeler fra veitransporten siden 2013. På Husøy er det installert 300 strømuttak for frysecontainere, lagt opp til lading av batteridrevne skip og bygget landstrømanlegg for skip som laster eller losser.  Karmsund havn etterstreber kriteriene i sitt Inteliport-program, en ledestjerne i selskapets miljø- og teknologiarbeid.

Mye mer på skip
Også statsminister Erna Solberg hadde en solid grønn profil på sin tale til forsamlingen, utendørs i myk juni-temperatur:
– Ifølge prognosene vil godsmengden i Norge vokse betydelig i tiden fremover. Det kan bety mange flere lastebiler på veiene. Da er det viktig med en politikk som støtter opp under samfunnets behov for godstransport på en effektiv og bærekraftig måte, sa hun og viste til at sjøtransport er den transportformen som gir lavest kostnader for samfunnet. Stikkordene er: Færre ulykker, mindre støy, og mindre kø. Pluss mindre slitasje, lavere luftforurensing og mindre klimagassutslipp.

– Derfor legger regjeringen til rette for at mer av godset kan transporteres til sjøs. Om vi skal klare å oppfylle Norges klimamål, så må også de som transporterer gods til sjøs bidra, sa hun og kringkastet at Regjeringen snart vil legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart.
– Vi har en ambisjonen om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030.

Norge må gjennom en krevende omstilling for å innfri våre klimaforpliktelser. Derfor er grønn omstilling av økonomien en av regjeringens hovedprioriteringer. Vi er helt avhengige av at næringslivet bidrar til å nå disse målene, slo hun fast og sa seg glad for at Karmsund Havn tar i bruk ny teknologi og smarte løsninger. Hun minnet om at det i maritim sektor ligger store muligheter for verdiskapning og for nye, norske arbeidsplasser.
– Moderne infrastruktur med høy kvalitet, og effektive og sikre transportløsninger bidrar til å styrke verdiskaping og konkurransekraft for næringslivet. Derfor er dette en festdag, konstaterte hun før hun ønsket Karmsund havn lykke til med satsingen.

HERVED ÅPNET: Statsminister Erna Solberg stod for den noe utradisjonelle snorklippingen. Snoren var koblet til Norges største mobile havnekran. Da Solberg trykket på knappen, startet havnekranen å løfte snoren til den sprakk. Da erklærte statsministeren Haugesund Cargo Terminals for å være offisielt åpnet.

Samarbeid en nøkkelfaktor
Skal vi utfylle bildet på denne festdagen, må vi ta med at havnedirektør Tore Gautesen i sin tale minnet om dagens formidable satsing på Husøy aldri hadde skjedd uten et interkommunalt havnesamarbeid samt initiativet som  ble tatt for å flytte Aakrehavn Sildoljefabrikk til ny fiskerihavn på 90-tallet.

– Mange var involvert i den prosessen som fulgte; frontene til tider steile. Etter mye fram og tilbake ble konklusjonen at fagmiljøenes anbefaling vant fram. De ønsket seg et nytt havneanlegg plassert vekk fra tettbebyggelsen. Der pekte Husøy seg klart ut, sa han og viste til at gjennombruddet for Husøy kom i Karmøy kommunestyre den 14. desember 1993. Det utløste et omfattende forprosjekt og intens jobbing for å finansiere flyttingen og gjenoppbyggingen av sildoljefabrikk-
en. Den 3. oktober året etter var finansieringen på plass.

Godshavnen flyttes
Sommeren 1995 bygget Vassbakk og Stol vei til Husøy og Melandsholmen. Samtidig som fiskemelfabrikken ble remontert, bygget Karmsund Havn de første kaianleggene. Før året var omme, kunne kommunen, Karmsund Havn og sildeoljefabrikken invitere til høytidelig åpning.

Gautesen holdt også fram at det parallelt pågikk en politisk prosess i Haugesund kommune, der samarbeidskonstellasjonen mellom Høyre og Arbeiderpartiet hadde erkjent at Garpeskjær umulig kunne dekke regionens behov for en moderne og tidsmessig gods- og containerhavn. Da kommuneplanen ble revidert våren 1996, fikk partiene gjennomslag for at trafikkhavnen skulle flyttes til Husøy.

– Dermed hadde havnens styrende organ-
er fått klarsignal til å sette fullt fokus på Husøy også som gods- og containerhavn. Snart 23 år seinere vet vi alle hvilken dynamikk denne etableringen og disse politiske vedtakene utløste for Husøy-området. Utviklingen har vært formidabel og helt sikkert mye heftigere enn hva de opprinnelige initiativtakerne våget å drømme om, sa han og – henvendt til statsministeren – avrundet han:

– Det kan helt sikkert menes mye om statusen for kommunereformarbeidet i vår region. På den annen side har kommunene på begge sider av fylkesgrensen stått sammen og understøttet en suksesshistor-
ie som heter Karmsund havn. Satsingen vår her på Husøy er et eksempel på hva det er mulig å få til om man står sammen og blir enige om strategien.

ENTUSIASTISK HAVNEDIREKTØR: For Tore Gautesen var åpningen av Haugesund Cargo Terminals et av årets desiderte høydepunkter. Her knipset da han holdt åpningstalen.
STOLT ORDFØRER: For Karmøy-
ordfører Jarle Nilsen var dette en festdag som fortjente å bli markert med kake og kaffe.
MANGE GJESTER: Over 200 gjester deltok i åpningsarrangementet på de nye Husøy-terminalene.
SNAKKET MED MANGE: Statsminister Erna Solberg tok seg god tid i kaffipausen etter snorklippingen. Her i samtale med havneinspektør Dag Vea og fagarbeider Leif Arne Hansen.