FÅR MER RESSURSER: Her er bruker- og pasientorganisasjonene samlet til årsmøte i Karmsund- gata 77 – alle fornøyd med at ressursgrunnlaget nå begynner å bli bedre.

– Dette er et viktig framskritt i arbeidet vårt for å ivareta brukerinteressene overfor sjukehusene i Helse Fonna-området på en skikkelig måte, sier Kjellfrid Hamkvist. For første gang har Helse Vest fordelt midlene til brukerorganisasjonene i samsvar med helseforetaks-regionene og ikke fylkesvis. Det ga i første omgang en pluss på 250.000 kroner.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

Jobb&Næring har tidligere omtalt frustrasjonen blant pasientorganisasjonene på Haugalandet, i Sunnhordland og i Hardanger over at Helse Vest hittil har fulgt fylkesgrensene i sine tilskudd til brukerorganisasjonene. Størsteparten av de ti millionene som ligger i potten har dermed havnet i Stavanger, Bergen og Førde og minimalt i Haugesund (inkludert Stord, Valen/Kvinnherad og Odda). I fjor fikk Brukerhuset for Helse Fonna-regionen 200.000 kroner til å finansiere sine aktiviteter, mens tilsvarende enheter i Helse Førde fikk nærmere 1,7 millioner kroner, Helse Bergen over 4,1 millioner kroner og Helse Stavanger 3,7 millioner kroner. En normalfordeling etter antall innbyggere i de enkelte helseforetakene tilsier at den felles pasientorganisasjonen i Helse Fonna-regionen skulle hatt 1,6 millioner kroner. Styreleder  for Brukerhuset for Helse Fonna regionen,  Kjellfrid Hamkvist,  sier til Jobb&Næring at det er gitt positive signaler fra Helse Vest om en gradvis opptrapping, slik at brukerne i Helse Fonna-regionen får en fullverdig årlig pott i løpet av 3-5 år. I 2019 er samlet tilskudd kr 450.000,-. 

Ti under samme tak
I dag er det ti ulike pasient- og brukerorganisasjoner som er organisert under paraplyen Brukerhuset for Helse Fonna-regionen. De har samlokalisert seg i Karmsundsgata 77, valgt et styre og lagt omfattende planer for sitt videre arbeid. Det legges blant annet opp til faste møter både med brukerutvalget i Helse Fonna og kommunene om brukernes behov, faste møter om interessepolitisk arbeid og med FFO Rogaland og Hordaland samt SAFO og Kreftforeningen. 

Klare regionale ambisjoner
– Skal vi ivareta brukerinteressene i hele Helse Fonna-regionen på en skikkelig måte, er vi avhengig av mer ressurser, sier Hamkvist. Hensikten er å få til et løft blant brukerne også på Stord, Valen og i Odda etter hvert som det økonomiske grunnlaget sikres gjennom opptrappingen i tilskuddene fra Helse Vest.
– Det er mange utfordringer som venter oss omkring lokalsykehusene i vår sykehusregion, legger Kjellfrid Hamkvist til. I dag er det 25 diagnosegrupper og brukerorganisasjoner i Helse Fonna-regonen. Tilsvarende antall i Bergen er 70 og i Stavanger 60.
– Det er med andre ord langt fram før vi kan si oss fornøyd med sakenes tilstand, slår hun fast. På årsmøtet i brukerutvalget for Helse Fonna mandag den 25. mars tok hun gjenvalg som styreleder, men under forutsetning av at valgkomitéen jobber iherdig med å erstatte henne i løpet av våren. Hun er 77 år og mener det er naturlig at yngre krefter nå overtar for å løfte dette viktige pasientarbeidet inn i ei ny tid.