Nå gås sluttløpet for Nye Haugaland Vekst IKS. Én formalitet gjenstår før det interkommunale selskapet er frigjort fra alt kommunalt næringsutviklingsarbeid og framstår som en rendyrket regional utviklingsaktør. På et representantskapsmøte den 20. desember bankes etter alt å dømme nyorganiseringen gjennom.

– Etter alt jeg har fått opplyst og etter det jeg har forstått av prosessen i høst, er det konsensus i alle kommunene og i de to fylkeskommunene om nyorganiseringen og finansieringen. Fra 1. januar skal Haugaland Vekst kun ha fokus på de regionale sakene. Kommunal næringsutvikling skal skje i regi av den enkelte kommune, sier leder i regionrådet, Karmøy-ordfører Jarle Nilsen. Han understreker at selskapet fortsatt skal kunne engasjere seg i næringsutviklingsarbeid på regionalt nivå. De 10 kommunene i Haugaland Vekst har vedtatt en ambisiøs regional utviklingsplan. 

Skal være tidlig ute
Nilsen regner med at det kan bli en justering av styresammensetningen i selskapet og at det kan bli noe justering av de formelle rammene omkring styret sammenlignet med dagens modell.
–Det nye styret skal være et forretningsstyre som driver og utvikler Haugaland IKS videre i tråd med eiernes ambisjoner. De politiske diskusjonene og vedtakene skal skje i regionrådet der kun ordførerne har stemmerett. Ambisjonen er at Haugaland Vekst i framtiden ikke skal jobbe med saker som er generert av andre, men at selskapet i enda større grad skal være tidlig ute og initiere de sakene som er viktige for Haugalandet. 

Samferdsel, havvind og etableringer
–Hva kommer til å bli de tre viktigste sakene for rådet i 2019?
–Da vil jeg først si noe om hva som har vært den viktigste saken i år. Det er utvilsomt alle de ressurser og alt arbeid som vi har lagt ned i å sikre en ny, lokal driftsform for Haugesund lufthavn, Karmøy. Når det gjelder de største, tunge utfordringene som ligger foran oss, er det ingen tvil om at det er vintersikringen, utbedringen og forkortingen av E134 over Haukeli. Vi må også ha ei regional hånd på rattet når det gjelder prioritering av E39. Dernest er det svært viktig at vi følger opp det som var den store saken på årets Agendamøte for kort tid siden. Utviklingen av havrommet og ikke minst de mulighetene som ligger i demonstrasjonsfeltet for offshore vindkraft på Utsira Nord, er en kjempeutfordring for oss. Generelt handler det også om å øke attraktiviteten vår for å tiltrekke oss flere større etableringer i Haugaland Næringspark. Selv om dette er et eget selskap som styrer seg selv, vil dette være et felles ansvar for alle eierne.
–Diskuteres det i rådet om Haugalandet skal skjerpe kampen om å få lokalisert flere statlige arbeidsplasser Nord for Fjorden i forlengelsen av den regionreformen som gjennomføres nå?
–Vi har sagt at når nye statlige arbeidsplasser legges til Rogaland, er det ingen selvfølge at de skal plasseres på Nord-Jæren. Vi har alt den infrastruktur som kreves for å overta statlige arbeidsplasser. 

Fakta:
• Haugaland Vekst IKS har i dag et blandet formål som ble et resultat av at en fra 2014 fikk 5 nye eierkommuner. Selskapet fikk da et avtaleregime med både en regional utviklingsfunksjon på vegne av 10 kommuner, og en næringsservice-funksjon på vegne av Haugesund, Tysvær, Bokn, Sveio og Utsira. Senere har Bokn, Utsira og Haugesund sagt opp avtaler om næringsservice. Det er avklart at de fleste kommuner nå skal ha denne tjenesten i egen kommune.
• Driftsbudsjett fra og med 2019 er på i overkant av 6,1 millioner kroner.