LIVSFARLIG FOR MYKE TRAFIKANTER: Her er den største flaskehalsen og største bekymringen for den økende trafikken til og fra Husøy havn. Foto: TEJ

– Vi har store utfordringer med Husøy-vegen. Den er en del av E134, men er langt fra den standarden som kreves for en Europaveg. Hver eneste dag er det situasjoner her som understreker hvor viktig det er at vegen utbedres snarest mulig. Her foregår tungtransport, persontransport og sykling i samme trasé. Forholdene i dag er sterk kritikkverdige!

Karmøyordfører Jarle Nilsen leter nesten etter hvor strerke ord han skal ta i bruk for å beskrive fortvilels-
en sin over den trange og utdaterte ankomsten til Husøy-anlegget. Som ordfører i trafikkhavnens vertskommune frykter han dødsulykker. Bekymringen hans deles av hele det politiske miljøet på Haugalandet.
–Det er laget to estimater, forteller han. Det ene estimat-
et som er utarbeidet av Statens vegvesen forteller hva det koster å bygge en helt ny innfartsveg til Husøy. Det er billigere å oppgradere dagens vegtrasé og han har størst tro på at dette vil være en mulighet. I Haugalandspakken ligger det kun to millioner kroner for å ta prosjekter-
ingskostnadene.
– Av den grunn har vi hele tiden sagt at denne investering-
en må staten ta, men dessverre har ikke departement og regjering prioritert prosjektet i stor nok grad. Det kan ta mange år før Husøyvegen når opp. Derfor har vi nå bestemt oss for å lage et omfattende brev som forteller historikken og som dokumenterer utfordringene vi har i dag og i morgen med enda flere og større etableringer i havnen. Brevet skal signeres av bedriftene i havnen og av alle eierne i Karmsund havn og inneholde en invitasjon til å få besøk av samferdselsministeren for å få vist hvilke utfordringer vi har.

Vurderer alternativ finansiering
– Det er antydet lokal forskuttering av kostnadene?
– Vi diskuterer for tiden om vi skal finne en finansiell løsning der vi lager et spleisesalg mellom næringslivet og kommunene for å forskuttere en oppgradering av vegen mot at signaliserte midler i neste NTP-periode utlikner dette i fortsettelsen. Per i dag vet vi ikke om det er stor nok interesse for å få dette til, svarer han. Han legger til at kontakten med stortingspolitikerne fra Haugalandet om denne saken er tett og god og han forventer at de i tiden som kommer har skarpt fokus på denne saken og jobber for å finne en god løsning. 

Fra havn i vest til havn i øst
– Tror du at den økte trafikken på Husøy etter hvert kan få overslag til flyplassen på Helganes for eksempel i form av fraktfly for eksport av sjømat?
– Det har jeg absolutt tro på. I de langsiktige planene for Karmøy kommune tenker vi et sammenhengende næringsområde fra flyplassen til fiskerihavnen vår. Jeg vil tro at når vi får tilstrekkelig volum til det, er det like aktuelt å transportere sjømat med fly fra Helganes  i stedet for å kjøre den over fjellet til flytransport fra Gardermoen eller ut i Europa med trailer, sier en engasjert Karm-
øy-ordfører.