STORT SETT ENIGE OM REGIONENS POTENSIAL: Fra venstre konferanseleder Silje Luzia Rødeseike, Sveinung Stensland. Hege Haukeland Liadal, Terje Halleland og Liv Kari Eskeland. Foto: TEJ

–Hvordan posisjonere regionen mot satsing i havrommet, var spørsmålet som fire stortingsrepresentanter fra stor-regionen skulle lyn-drøfte på 25 minutter under Agendakonferanse. Sveinung Stensland (H), Hege Haukeland Liadal (Ap), Terje Halleland (Frp) og Liv Kari Eskeland (H) var alle enige om at Haugalandet og Sunnhordland er godt posisjonert. Nå gjelder det om å følge med i timen.

Sveinung Stensland pekte på at havbunnet i Nordsjøen og i Norskehavet ikke er utforsket, heller ikke området mellom Jan Mayen og Svalbard. Kartlegging pågår, samtidig som regjeringen i sommer la fram et lovforslag for hvordan man skal drive utvinning av mineraler og sjeldne jordarter på norsk sokkel, råmaterialer som trengs for å lage elbiler, smarttelefoner og vindmøller. 

Norge har topp internasjonal kunnskap om marinteknikk og utvikling av robotteknologi, og har derfor gode forutsetninger for å få til en slik satsing. På dette nye næringsområdet står vi i dag omtrent der vi sto da vi begynte å lete etter olje og gass. Men fordi vi har femti års erfaring fra alle sider av maritime operasjoner, geologisk kartlegging og forvaltning av ressursene på kontinentalsokkelen, trenger vi ikke bygge opp mye nytt for å ta godt vare på de eventuelle nye ressursene som finnes i dyphavet.
– Vi har alle forutsetninger for å gjøre dette til næring, sa Stensland. 

Hege Haukeland Liadal er enig med dem som sier at vi må bygge grønn industrisatsing på skuldrene av kompetansen og ferdighetene i offshorenæringene.
– Og vi politikere må legge rammeverket som gjør det mulig å satse. Når det gjelder offshore havvind, bør kompetansesenteret legges til vår region. MetCentre-klyngen er en grunnstein og innebærer at vi ligger et hestehode foran andre regioner i landet.

Terje Halleland bekreftet ut fra sine regjeringskontakter at en beslutning om Utsira Nord vil komme i nær framtid.  Midlene som er stilt til disposisjon for Enova vil bli viktige for å få ting til. I tildelingsbrevet fra departementet er satsingen på offshore havvind framhevet.  Samtidig minnet han om at vi fortsatt skal gjennomføre store investeringer innenfor olje- og gassnæringen.
–Vi må bruke den samme kompetansen til grønne satsinger, sa han.

Liv Kari Eskeland viste til det spennende klyngesamarbeidet omkring Stord-baserte Maritim Clean Tech.  Prosjektene trigger både industrimiljøene og politikerne til å utvikle en grønnere skipsfart. Hun minnet om målsettingene om å skape utslippsfrie fjorden innen 2030 og investeringsbehovet for tilby cruiseskipene landstrøm i sine besøkshavner, viktige skritt. 

Hege Haukeland Liadal repliserte til Halleland at det er en felles erkjennelse i Energi- og miljøkomitéen at Enova har fått for lite penger. Det er en kjempeutfordring som komitéen jobber med. 

Sveinung Stensland viste til den betydelige Enova-investeringen i piloten på Hydro, en av de største grønne investeringene på lenge. Han slo videre til lyd om å jobbe for et nytt skatteregime for el-selskapene som kan stimulere dem til å øke kapasiteten i produksjonen av elektrisk strøm. 

Terje Halleland påpekte at det pågår en omfattende grønn industrivekst i landet vårt. Utviklingen av batteriteknologien er et godt eksempel på det. På den annen står vi ansikt til ansikt med kjempeutford ringer med kapasiteten på strømnettet. Investeringsbehovet er anslått til å være 140 milliarder kroner. 

Hege Haukeland Liadal minnet om at EU-kommisjonen nå snakker om å utfase all fossil energi innen 2050. Hun stilte spørsmål om vi utdanner nok folk til å ha den kompetansen vi trenger for å mestre den omstillingen som nå kommer. 

Sveinung Stensland minnet for sin del om at hele Haugesunds historie har handlet om omstillinger i skyggen av vekslende konjunkturer.
–Vi ser gang på gang at vi politikere ikke klarer å springe i front. Det må være næringslivsfolk som må føre an.
– Hva med samarbeidet i regionen, spurte konferanseleder Silje Luzia Rødeseike. 

Terje Halleland synes at det har utviklet seg godt, på tross av hemmende kommunegrenser og ikke minst fylkesgrenser som tidvis framstår som mer hemmende enn fjordene våre. Men det er mange eksempler på at vi lykkes med å satse sammen. 

Liv Kari Eskeland mener at næringslivet jobber godt sammen i storregionen. Haugalandet og Sunnhordland står samlet – og det skjer mye spennende.