UTE BLANT UNGDOM: Her flankerer Elisabeth Lundervold Sørdal (til v.) og Synne Bustad Pedersen (til h.) i samtale med tre elever fra Tysværvåg skole under et ungdomsarrangement i Tysværtunet. Foto: TEJ

– Vi er til stede for alle unge i Tysvær kommune som har behov for noen nøytrale voksne å snakke med, sier Elisabeth Lundervold Sørdal og Synne Bustad Pedersen. De bruker én arbeidsdag i uka på å lose ungdom mellom 13 og 23 år fram til gode løsninger på ting de sliter med i hverdagen.

Gjennom LOS-prosjektet i Tysvær kan ungdom som trenger støtte og veiledning få drøftet sine behov og få veiledning til å finne rett hjelp. Prosjektet ble igangsatt tidligere i år fordi kommunen erkjenner at det kan være vanskelig for hjelpeapparatet å identifisere ungdommer som trenger støtte i en viktig fase av livet.  Det er en utfordring at mange ungdommer ikke selv melder sine behov. En av årsakene til dette kan være at unge, foresatte eller skole ikke helt vet hvor en kan henvende seg i kommunens rikholdige utvalg av hjelpetjenester.

Kun en samtalepartner
Sørdal og Pedersen jobber fire dager i uka på PPT, én dag som hverdagsloser for ungdom. De skal være lette å få tak i.
– Vi er først og fremst en alminnelig samtalepartner for de unge, sier Elisabeth Lundervold Sørdal. De gir muntlige råd og det er opp til den enkelte ungdom selv å ta kontakt med den eller de i kommunen som kan hjelpe dem videre. Det kan være spørsmål knyttet til skole og utdanning, eller mestring av utfordringer knyttet til det å være ung i dag.
– LOS skal bidra til å skape oversikt over aktuelle hjelpeinstanser og være med på å finne rett hjelp til rett tid, legger Synne Bustad Pedersen til. 

TOK PULSEN PÅ UNGDOMMEN: Tysværordfører Sigmund Lier var innom ungdomsarrangementet på Tysværtunet og var meget fornøyd med jobben som LOS-teamet gjør. Her i samtale med Synne Bustad Pedersen. Foto: TEJ

Jobber også på systemnivå
De peker begge to på at alle kommuner har ansvar for å følge nøye med i oppvekstforholdene til barn og unge og etablere tiltak dersom det trengs. For å komme i kontakt med disse ungdommene og deres foresatte er det nødvendig å jobbe utadrettet og være lett tilgjengelig. Tysvær kommune har i denne sammenhengen opprettet LOS-prosjektet med en 40 prosent stilling som er fordelt på de to. Sørdal peker på at LOS skal jobbe forebyggende og tiltaksrettet både på individ- og på systemnivå.
På systemnivå skal LOS bidra til å skape gode rutiner, systemer og modeller for samhandling mellom ulike tjenester.
– Vi skal ha oppdatert lokalkunnskap om det kommunale farvann. Skole og skolehelsetjeneste på kommunalt- og fylkesnivå er våre naturlige samarbeidspartnere, sier hun og peker på at stort skolefravær og god overgang til videregående opplær-
ing er to satsningsområder som de to veiviserne i Tysvær arbeider med både på individ- og systemnivå.

Tverretatlig
Synne Bustad Pedersen minner på sin side om at det er en forutsetning for å lykkes med forebyggende arbeid at kommunen har et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Ungdommer kan ha individuelle behov for hjelp fra ulike instanser i det offentlige støtteapparatet. Og hun understreker at LOS ikke driver med behandling, men er en samtalepartner og en som viser vei til andre i det kommunale farvannet. LOS er et lavterskeltilbud og det kreves ingen henvisning for å ta kontakt med LOS.