SKILLER SEG UT: Monica Bårdsen i Hagland Finans viser til at det er to bransjer som skiller seg ut i kartleggingen de har gjennomført. Butikk og varehandel samt bygg og anlegg er mer optimistiske i forhold til 2019 enn hva bedriftene i andre bransjer er.

Bedriftene tror på økt omsetning og lønnsomhet, men ikke på å ansette flere eller øke investeringene. 

Det er hovedkonklusjonen i en undersøkelse som Hagland Finans har gjennomført for Næringsforeningen nå i høst. Rundt 140 bedrifter fra hele Haugalandet har deltatt i undersøkelsen.

Her er noen av detaljene:
• Over 50 % av bedriftene tror på bedret markedsposisjon, under 5 % tror den blir dårligere.
• Over halvparten tror på økt omsetning,  enda flere tror på et økt resultat. Omsetning og resultat satt sammen er det mindre enn én av ti bedrifter som tror på en nedgang.
• Få tror på flere ansatte- unntaket er bygg- og anleggsbransjen.
  Også innen butikk og varehandel er optimismen over gjennomsnittet når det gjelder markedsposisjon, omsetning og resultat.
• Småbedriftene er mer optimistiske enn de store.

– Til tross for optimisme knyttet til markedsposisjon, egen omsetning og eget resultat, har de fleste av bedriftene ingen planer om å øke antall ansatte i bedriften sin eller å foreta nye investeringer, sier forretningsutvikler Monica Bårdsen i Hagland Finans, som har gjennomført analysen.
– Over halvparten av bedriftene tror på en uendret situasjon knyttet til antall ansatte og nye investeringer, mens godt under 10 % tror det vil komme en nedgang knyttet til antall ansatte og nye investeringer i sin bedrift i løpet av 2019.

Skiller seg ut
Når det gjelder endring i antall ansatte skiller bygg og anleggsbransjen seg positivt ut fra de andre bransjene – hvor over halvparten av bedriftene i denne bransjen tror på en økning i antall ansatte i sin bedrift. Det har vært gode tider for bygg- og anleggsvirksomhet i flere år, med positive tall som viser til solid vekst i næringen – spesielt med hensyn på omsetning og sysselsetting. Dette er en naturlig følge av urbaniseringen – hvor vi i store og mindre byer stadig ser nye byggeprosjekter. 

Mer positivt
Ser man markedsposisjon, omsetning og resultat under ett, er det to bransjer som skiller seg ut; butikk og varehandel og bygg og anlegg. Innenfor disse bransjene viser tallene at bedriftene ser mer positive tendenser for 2019 enn andre bransjer, hvor omtrent halvparten av bedriftene som har svart tror på en bedring på disse områdene. Det er naturlig å forvente gode tider for bygg- og anleggsbransjen i tiden som kommer, basert på oppgangen som har vært i bransjen de siste årene.
I tillegg kan butikk og varehandel oppleve økte forventninger til markedsposisjon, omsetning og resultat bl.a. fordi mange av oss får bedre økonomi – hvor tendensen er at forbruket følger. I tillegg velger mange butikker å etablere nettbutikk i et forsøk på å sikre markedsposisjon og omsetning. I og med at digitale kjøpsvaner blir mer og mer naturlig for oss nordmenn, og at dermed en økende andel av våre varekjøp skjer i nettbutikker, kan det som følge av dette bli naturlig å etablere seg på nett – nettopp for å sikre, og kanskje også bedre, markedsposisjon, omsetning og resultat.

Småbedrifter mer positive
Ut fra undersøkelsen kan det generelt sies at bedrifter på Haugalandet med mindre enn 20 MNOK i omsetning er mer optimistiske til 2019 enn bedrifter med mer enn 20 MNOK i omsetning.
Halvparten av bransjen «industri» tror på en bedret markedsposisjon, og langt over halvparten tror på økt omsetning og resultat i året som kommer.
Når det gjelder antall ansatte tror de fleste industribedriftene på en uendret situasjon, tett etterfulgt av en bedret situasjon. Det gjør at langt under én av ti industribedrifter tror på en nedgang i antall ansatte for neste år – noe som også gjelder for nye investeringer, sier Monica Bårdsen.

Haugalandet mot resten

Bedriftene på Haugalandet er mer positive enn bedriftene i Rogaland og resten av Norge når det gjelder marked, omsetning, resultat og nye investeringer for 2019.

Det viser en sammenligning mellom  Konjunkturundersøkelsen 2019 per 3. kvartal 2018 og NHOs økonomibarometer for de neste 6-12 mnd. Men det er ett unntak: sysselsettingen.

Marked
Mens over halvparten av bedriftene på Haugalandet tror på en bedret markedssituasjon for sin bedrift i 2019, er det kun 1/4 bedrifter i Norge som tror på det samme. 

Omsetning og resultat
Over halvparten av bedriftene på Haugalandet tror på både økt omsetning og økt resultat i 2019, mens bedriftene ellers i Rogaland og i resten av Norge er mer usikre. Over 70 % av bedriftene i Rogaland/Norge tror på uendret omsetning i 2019, og ca. 50 % på uendret  resultat. 

Nye investeringer
Bedriftene på Haugalandet er mer nøkterne til nye investeringer for 2019, sammenlignet med de andre forventningsvariablene. Vi er likevel mer positive enn resten av Rogaland og Norge også her – hvor ca. 4/10 av bedriftene på Haugalandet tror på økte investeringer i 2019, mens kun ca. 2/10 tror det samme i resten av Rogaland og Norge. 

Antall ansatte
Den eneste forventningsvariabelen hvor Haugalandet er mindre positiv enn resten av landet, er sysselsettingen i 2019. Opp mot halvparten av bedriftene i resten av landet tror på en økning i antall ansatte i året som kommer, mens bedriftene her i regionen ligger nesten 10 prosentpoeng under.