SENTRALE PARTNERE: Representantar fra tre av partnarane som skal bygge opp en norsk katapult for smarte og grønne energisystem: Hege Økland fra NCE Maritime CleanTech, Asbjørn Halsebakke fra The Switch Norway, og Gunnar Birkeland og Bernt Henrik Hellesøe fra Unitech. Foto: Øyvind Hjelmen.

Næringsklyngen NCE Maritime CleanTech med base på Stord har fått i oppdrag å bygge opp et nasjonalt katapult-senter som bygger på kompetanse og testfasiliteter hos leverandørindustri og forskningspartnere i klyngen. 

Senteret skal væra en pådriver for å akselerere overgangen fra fossilt til fornybart i havnæringene. Konkurransen om disse midlene har vært tøff. Femten forskjellige næringsmiljøer søkte SIVA om å bli tatt opp i ordningen.  I forrige uke kom meldingen om at NCE Maritime Clean Tech ble en av tre vinnere. Initiativet bærer tittelen ”Sustainable Maritime Norwegian Catapult Centre”. Gjennom senteret skal test- og demonstrasjonsfasiliteter hos partnerne samles og utvikles til et nasjonalt test- og innovasjonssenter for utvikling av grønne og smarte energisystem.  I vår region skal testsentrene på Stord (The Switch), Rubbestadneset i Bømlo (UNITECH), Karmøy (MET-centre), Utsira og i operative fartøy delta.  I tillegg kommer et nært samarbeid med testfasiliteter ved FoU-institusjoner på Kjeller, i Bergen, i Haugesund og i Trondheim».
Det er ei bredt sammensett gruppe av industrielle aktører og FOU-institusjoner som står bak søknaden. De mest sentral aktørene er The Switch Marine Drives Norway, UNITECH, en rekke rederier, samt FoU-partnerer som IFE, UiB, NHH/SNF og NORCE.  I tillegg er næringsklynga NCE Maritime CleanTech sentral i den nye satsingen sammen med bedriftsnettverket Norwegian Marine Energy Complex.
I bakgrunnen henger stadig strengere reguleringer til utslepp fra skipsfarten, og ambisiøse norske mål om 40 prosent utslippsreduksjon fra ikke-kvotepliktig sektor innen 2030.  Det krever et storstilt energi- og teknologiskifte.  I dette skiftet er det eit stort behov for testfasiliteter som kan styrke den framvoksende leverandørindustrien som arbeider med utvikling på dette feltet. Katapult-ordninga blir finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og blir handtert av Siva i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Regjeringa har satt av totalt 125 millioner til ordninga i 2018.