HER ØNSKER DE Å BYGGE: Arve Kambe og Kirsti Risvold Rydningen bak Haraldsgata 199, der Vanadis Velferd ønsker å bygge et seniorpensjonat i kombinasjon med leiligheter gjennom kvartalet. De står med andre ord her vent mot Sørhauggata. Foto: TEJ

Vanadis Velferd skal bli en stor nasjonal aktør i eldreomsorgen med base i Haugesund. I spissen står Eli Sævareid. Barnehageaktøren har ansatt Arve Kambe som prosjektleder.  Hennes tidligere markedssjef har benyttet tenketiden etter to perioder på Stortinget til å velge seg en retur til en gammel arbeidsgiver som etter å ha blitt stor på barnehager nå skal bli stor også på hjelpe eldre. 

Terje Emil Johannessen

Per i dag er de kun tre ansatte. To ansettelser av helsefagarbeidere skjer i disse dager. De skal bygge opp et kontor i Oslo. Men det skjer mer enn det. Selskapet overtok ved det siste månedsskiftet eierskapet til og driften av det privateide aldershjemmet ”Solitun” i Moss med 22 plasser. De kaller det ikke lenger et aldershjem, men et seniorpensjonat. Der kan pensjonister leie seg inn uavhengig av diagnose eller kommunale ventelister. Her er dyktig bemanning, gode fellesarealer og trivelige forhold. 

Skal dekke ”Missing Link”
I følge Arve Kambe har de tatt dette skittet for å vinne erfaring med denne type drift. Det ligger midt i løypa for hva som er forretningsidéen til haugesunderne.
– Aldershjemmene er mer eller mindre fjernet fra alle kommunenes omsorgstilbud over hele landet og erstattet med omsorgsboliger med tilsyn. Forklaringen er nok at det her er snakk om eldre mennesker som stort sett mestrer sin egen bosituasjon.
– Vi tror at fjerningen av aldershjemmene har etterlatt et stort tomrom i bolig- og omsorgstilbudet for de eldre. I dag og i framtiden må sykehjemmene konsentrere seg om de mest syke og de mest demente. Her bor de i snitt seks måneder før de dør. Et av Vanadis’ hovedsatsingsområde er seniorpensjonater. Vi skal vi etablere og drifte over hele landet i kombinasjon med seniorboliger og hjemmebaserte tjenester.
– Hvilke tjenester er det da snakk om?
– Alt fra hjemmesykepleie til vanlige omsorgstjenester og praktisk bistand i hjemmet. Dette tilbyr vi nå i Haugesundregionen utelukkende basert på pasientbetaling. På sikt antar vi at det også kommunene i vår region tar standpunkt til innføring av ordningen med fritt brukervalg, slik som de i dag har i en del større og mellomstore kommuner på Østlandet i de andre store norske byene. Vi har allerede en rekke kunder på Haugalandet som vi følger opp med våre tjenester. 

Seniorpensjonat i Haraldsgata
– Dere har kjøpt Haraldsgata 199, der Jans Modell engang hadde butikk. Hva er planene her?
– Huset skal rives og bygges opp igjen. Vi eier også den bakenforliggende eiendommen ut mot Sørhauggata som i dag er parkeringsplass.  Sammen med arkitektkontoret Brekke, Helgeland, Brekke vurderer vi nå muligheten for å bygge et seniorpensjonat i kombinasjon med leiligheter. Det er snakk om små leiligheter med eget bad, men med store fellesarealer til måltider og sosiale aktiviteter. Vi tror at det er behov for et slikt tilbud i Haugesund sentrum. Vi vil tilby et fellesskap som mange eldre i dag etterspør og som gir service, trygghet og sosialt samvær. Ensomhet, utrygghet og dårlig kosthold er store utfordringer for mange i dag. Vi tror slike tilbud kan løse mye og bli populært. Dette er en utfordring i byene våre som blir stadig større etter hvert som levealderen øker og det ønsker vi å gjøre noe med.
– Og så skal konseptet eksporteres, antar jeg…?
– Stemmer. Med basis i de erfaringene vi gjør oss i Haugesund og Moss, skal vi løfte konseptet inn i by for by og kommune for kommune i Norge. 

Kommunene har ikke en sjanse
– Kommer dette til å bli et tilbud først og fremst for betalingsdyktige grupper av eldre?
– Alle bor jo et sted i dag. Enten selger de boligen de i dag har eller overfører leieforholdet sitt til oss. Klær, mat og strøm og forsikringer betaler de allerede ut fra eget forbruk. De aller fleste vil ha muligheter for å flytte inn hos oss. Vi tror for øvrig at kommunene i framtiden ikke har sjanse til å dekke behovene til den eldre del av befolkningen. Derfor er vi overbeviste om at utviklingen vil presse fram en etterspørsel etter private aktører som kan fylle tomrommet som oppstår når kommunene sier ”dessverre, vi har ikke plass” eller ”du får bare to timer hjelp hver 14. dag”, mens behovet egentlig er fire timer i uken. Allerede i dag leverer vi ekstratjenester til sykehjemsbeboere eller beboere i omsorgsboliger i Haugesund. Våre sykepleiere og helsefagarbeidere skal supplere kommunale tjenester når behov oppstår.  

Nasjonal aktør
Arve Kambe slår fast at målsettingen til Vanadis Velferd er å bli en nasjonal aktør innen hjemmebaserte tjenester, bygging og drift av seniorboliger og seniorpensjonater. Vi skal bidra til at folk er i stand til å bo lenger hjemme og at de kan få et alternativt tilbud når behovet oppstår.
– Det er snakk om en ren, norsk satsing?
– Ja, svarer Kambe.
– Dere beveger dere inn på et politisk kontroversielt område. Tror dere at det vil skape noen komplikasjoner for satsingen deres?
– Det vil jeg ikke tro. Behovet for slike tjenester er allerede så stort og vil øke i årene som kommer at samfunnet vil trenge alle aktører om ikke omsorgen skal bryte sammen. Vi ønsker å bidra til å utvikle eldreomsorgen i landet vårt og er overbevist om at også vårt tilbud vil bli positivt mottatt. Regjeringen har også gitt klare signaler om at den ønsker mer fritt brukervalg innen de hjemmebaserte tjenestene. Derfor vil det komme opp en politisk situasjon i kommunene om at dette prinsippet skal legges til grunn for organiseringen. Om man ønsker at de eldre selv skal få velge hvem som kommer hjem til deg når de har behov, kan kommunene innføre en tjenestekonsesjon. Da betaler brukerne samme pris uavhengig av hvem som leverer tjenesten. Slike systemer fungerer utmerket i landets største byer i dag. 

Bølgen kommer
– Er det mange private aktører på banen i dag rundt om i landet?
– Det er ikke så mange. Vi vet at i dagens Norge er ca 200.000 personer som mottar hjemmebaserte tjenester. Omkring halvparten av brukerne er under 67 år. Pleie og omsorg er omkring halvparten av budsjettet i samtlige norske kommuner og hjemmebaserte tjenester er det største innsatsområdet. 8,5 prosent av de 200.000 får i dag tjenester fra private leverandører. Vi tror at dette markedet vokser etter hvert som de store etterkrigskullene passerer 70 år. De har dessuten bedre betalingsvilje og –evne, er bevisste sine livskvaliteter og vil legge stort press på kommunene. De vil slite fælt med å imøtekomme behovene. I dette bildet skal vi være et supplement til kommunene. 

Henger i luften
Kirsti Risvold Rydningen har kommet tilbake på jobb etter eksternt oppdrag. Hun er prosjektansvarlig sykepleier og har før dette drevet oppsøkende eldreomsorg i Haugesund i egen regi. Hun har fått med seg at jeg spurte om pensjonærenes betalingsdyktighet. Hun viser til at hun dagen i forveien hadde besøkt ”Solitun” i Moss. Her betaler beboerne 16.000 kroner i måneden for oppholdet sitt, alt inkludert, det vil si husleie, strøm, forsikring, frokost, lunsj, middag, kvelds, kaffe og kaffemat, bemanning, tv, internett og rengjøring. Standarden er meget høy. Hun minner om at kommunens tilbud ikke er gratis.
– Flytter du i dag inn på et sykehjem for eksempel i Haugesund, må mange godt pensjonerte beboere ut med over 20.000 kroner i måneden. Kommunene krever 85 prosent av pensjonen din.
Vi lar den henge i lufta. Det er forskjell på kostnadene for sykehjem og aldershjem. Her er kimen til mange spenstige diskusjoner. I mellomtiden er det bare å ønske disse driftige haugesunderne lykke til med den dristige satsingen på omsorg for eldre. ”Solitun” høres ut som ”Badehotellet”. Kanskje svinger vi innom der i løpet av noen år? Hvem vet.