ARBEIDSGRUPPEN – VED FEM AV DEM: Foran fra venstre: Roald Tellnes, Odd Henry Dahle og Lasse Pedersen. Bak fra v.: Steinar Andsnes og Anders Rundhaug

Ordfører Jarle Nilsen lanserte tanken i nyttårstalen sin: Karmøy må nå få et moderne kulturhus. Fem menn og tre kvinner har siden jobbet med saken og kommet et godt stykke av gårde under ledelse av Odd Henry Dahle. Vi tok pulsen på dem rett før de starter på innspurten i arbeidet. 

Terje Emil Johannessen

Vi skulle gjerne hatt med de tre damene også, Aase Simonsen og Kirtsen Jæger som medlemmer av arbeidsgruppen og Anine Kongshavn som dens sekretær. Det passet seg ikke for dem. Derfor var det fem taleføre og svært engasjerte mannfolk som utgjør resten av arbeidsgruppen som ”skal vurdere behovet og mulighet-
en for å etablere et kulturhus/ei storstue i Karmøy kommune” som troppet opp hos Jobb&Næring noen få dager før vår deadline. Vi kunne trengt et par sider ekstra om vi skulle skrevet ut dette intervjuet på kulturelle kriterier og tatt med kroppsspråk, tonefall og andre fakter for å formidle settingen. Av samme grunn må samtalen vår formidles så enkelt som dette, rått og reve. 

Om utgangspunktet
– Er det ikke litt rart at den aller største kommunen i regionen ikke har sin egen storstue. Hva er forklaringen på det?

Lasse Pedersen: –Diskusjonen har gått med rykk og napp siden 70-tallet. Politikerne så allerede den gang at det var kollisjoner for bruken av Karmøy kino. 

Odd Henry Dahle: –Vi må også huske på at Karmøy bare var tre år gammel da kinoen ble bygget. Det var en visjonær handling den gang. 

Anders Rundhaug minner samtidig om at det har vært bred enighet om at Karmøy skulle ha en desentralisert struktur. Konsekvensen har vært at det har vært vanskelig å reise diskusjoner om felles kommunale bygg.
– De skal jo ligge en plass. Etter hvert har utviklingen innhentet oss. I dag er kinoen utdatert, umoderne. I dag har vi fem mindre kultursentre rundt om i kommunen som alle har begrenset kapasitet. Kommunen har mange flotte øvelseslokaler, men ingen scene der musikken, dansen og teaterforestillinger kan vises. Regionens største kommune kan ikke lenger være bekjent av en slik situasjon. 

Roald Tellnes: –Tiden er nå moden for å få på beddingen at samlende kulturprosjekt. De unge som vokser opp trenger et sted der de kan vise fram det de har  skapt og øvd inn, enten de kommer fra musikkskolen, klasserommene eller foreninghusene rundt om. Samtidig må alle de kultur-sattelittene vi har rundt om bevares og styrkes. Gjennom de mange intervjuene vi har hatt med dyktige personer rundt om i kommunen, er det mye oppgitthet. Murpussen drysser ned på dem, det er dårlige akustiske forhold. Tiden er overmoden. Vi må få på plass et felles kulturhus for Karmøy!

Steinar Andsnes: –Folk ser ikke mulighetene som et stort kulturhus åpner for. Konsekvensen blir at tilbudet blir mye breiere både for karmøybuen og for tilreisende.

Om situasjonen
Anders Rundhaug: –Det som har vært veldig gøy i den kartleggingen som vi har gjennomført, er at vi primært skal avdekke Karmøys behov for ei storstue. Men vi er også sett hen til om det finnes noen udekkede regionale behov vi kan dekke. Ellers er det utrolig at vi for eksempel i dag har en kulturskole med hele 1100 elever. Når vi summerer opp alle behovene omkring oss, snakker vi om et behov for lokaler som er like stort som behovet for baner i idretten. Idretten har fått mye i Karmøy og ære være dem for det. Men jeg tror det ikke finnes en fotballklubb i kommunen som aksepterer at de først må rulle ut kunstgresset når de skal ha kamp. Det er bemerkelsesverdig hva kulturfolket i Karmøy har avfunnet seg med i mange år. 

Roald Tellnes: –Er det 190 som står på venteliste for å begynne med dans?

Odd Henry Dahle: Kulturskolen forteller at når de har Black Box i Kopervik gamle skole og skal gå ut på høyere siden av scenen og kommr inn på venstre siden, må de rundt huset. Men de står sannelig på. Jeg er imponert når de til og med arrangerer konserter i en gammel garasje oppe ved vannverkstomten. 

Lasse Pedersen: –Øvingslokalene som vi har rundt om i kommunen kan ikke brukes til arrangementer som har en viss kostnad. Det blir et tapsprosjekt når artister i min kategori må leie inn lyd- og lysfolk og et orkester. Da er du oppe i et regnestykke som ikke går i hop. Den eneste plassen som kan være regningssvarende, er Karmøy kino. Da kolliderer du med filmtilbudet. Det er ikke holdbart. Jeg har nettopp avlyst en event på Karmøy fordi det ikke var plass i Kopervik.
– Men alle dere vet godt at dere er ute i et hudløst landskap. Det er bare bibliotekene kommunen er forpliktet til å drive i henhold til norsk lov. Det å løfte fram et stjerneprosjekt som dette kan bli tøft. Også her på Karmøy er det sikkert mange kritiske røster til et stort kulturhusprosjekt….

Anders Rundhaug: – Karmøy kommune er en vekstkommune og samtidig en av kommunene i Rogaland som har lavest gjeld per innbygger. Dessuten har vi det forhold at Karmøy sies å ha et lavt utdanningsnivå. Det er bare delvis riktig i noen deler av kommunen. Utfordringen vår er at Karmøy-ungdommen tar høyere utdannelse den, men de flytter ikke hjem så lett. De har blitt vant med et godt kulturelt tilbud i de byene der de har studert eller hatt sine første jobber. Karmøy trenger absolutt flere urbane kvaliteter. Karmøy-politikerne må derfor se på en investering i kulturhus som et virkemiddel for å hente hjem egen, høyt utdannet  ungdom og ikke minst beholde kvalifisert arbeidskraft bosatt her.
– Og så er det de som tenker at ”nå skal de til med et kulturhus til 200 millioner kroner, fortsetter han.
– I lillegg må vi ta høyde for driftsutgiftene. De kulturhusene vi har sett på har en ganske bra inntektsstrøm fra private aktører som bruker huset, fra serveringstjeneter og mye mer. Vi kan derfor ikke se på dette som et kulturhusprosjekt som et pengesluk. Vårt mål er peke på hva som kreves for å få en så god driftsøkonomi som mulig. Et viktig poeng i så måte er at de plasseres der det er best inntektsgrunnlag.

Odd Henry Dahle: –Dette blir nok et av hovedgrepene vi kommer til å anbefale i vår utredning. En sentral plassering der mye folk er innom, sikrer også driftsøkonomien. Her er sambruksmulighetene størst. Vi vil ha bibliotek, kino og scener samlet, sier han og viser til besøkene deres i Stjørdal, Kongsberg og Lillestrøm og hvordan kulturhusene der fungerte som møte- og samlingsplasser.
– Karmøy har jo fra før noen spydspisser i sin profilering. Vikingprofilen er en av de viktigste. De seinere funnene har ytterligere bidratt til å gjøre Karmøy til et av de viktigste historiske stedene i Norge. Kommer dere til å ha et sideblikk til et slikt poeng?

Anders Rundhaug: –Om du tenker på Nordvegen-satsingen på Avaldsnes og utgravingen av Middelalder-kongsgården her, er det klart at den trenger en del fasiliteter. Men samtidig er det begrensninger på arealbruken omkring. Her er det selvsagt aktuelt i passelig avstand å bygge et kulturhus med de nødvendige møtelokalene uten at det trenger å påvirke kommunens behov for ei storstue. 

Om lokaliseringen
– Frykter dere en tøff lokaliseringsdebatt?

Lasse Pedersen: –I min aldersgruppe er det mange som fortsatt sier ”Nei, jeg skal ikke til Kopervik å handle”. De unge som vokser opp, kommer ikke til å tenke slik. De ser ikke de gamle grensene. For dem er Karmøy Karmøy fordi de aldri har opplevd sju kommuner. De gamle kverulantene omkring i bygdene hører vi mindre og mindre til. Vi bygger ikke for dem, men for de kommende slektene. 

Steinar Andsnes:–De som tenker slik, tenker først og fremst på å få noe til seg selv, ikke på kulturlivets behov. 

Roald Tellnes: –Et stort kulturhus vil ha mange positive ringvirkninger for næringslivet på store deler av Karmøy. 

Steinar Andsnes: –Det må poengteres sterkere at vi på våre kulturhus-befaringer øst- og nordpå har sett flotte kulturhusløsninger med mange spennende og fleksible sambruksmuligheter og med gode tekniske løsninger. 

Blir heiet på av naboene
Gjennom kontaktmøtene de har hatt med kulturadministrasjonene i nabokommunene på Ytre Haugandet, har de fått mange klapp på skulderen. Det har ifølge Dalen ikke dukket opp noen motsetninger, tvert om der det uttrykt aktiv støtte til det arbeidet som nå er igangsatt på Kamøy. Når det gjelder sluttspurten i arbeidet deres, er de blitt enige om ni kriterier som de skal legge til grunn når de før sommeren skal komme med sin endelige anbefaling om lokalisering av et nytt kulturhus. 

Anders Rundhaug: –Vi kommer med en klar anbefaling. Det må vi. Vi vet at om vi ikke klarer det, risikerer planen å bli lagt til side. Derfor er slike kriterier viktige. Da følger vi fornuften og ikke følelser. Det eneste vi i dag vet, er at det i hvert fall ikke blir bygget på Føynå. De aller fleste signalene vi får er at et slikt kulturhus må ligge sentralt. Da er det Åkra og Kopervik som peker seg ut. I mitt hode blir det ikke verken på Bygnes eller på Veasletta. Det er heldødt å legge det på slike steder. 

Odd Henry Dahle: –Alt dette henger selvsagt sammen med å kunne gi et kulturhus et skikkelig økonomisk grunnlag. Da må det få en sentral plass. 

Anders Rundhaug minner om at de lokale kulturhusene på Karmøy skal fortsette å eksistere og må videreutvikles. Det er ingen motsetninger ute og går her. 

Odd Henry Dahle: Vi må finne en form der et nytt kulturhus og de lokale kulturhusene samarbeider og styrker hverandre. 

– Det siste spørsmålet mitt: Hva blir overraskelsen etter at dere har fremmet forslaget deres?
Anders Rundhaug: –Om debatten dreier seg om hvem som skal få det og ser vekk fra kriteriene, blir jeg oppgitt. Men de signalene vi har fått fram til nå, ikke minst publikumsmøtene, gir en spire av håp.

Lasse Pedersen: –Den dagen en av byens politikere antyder at ”la oss bygge noe som koster en tiendepart”, da ser de ikke hva Karmøys befolkning har et sterkt behov for.

Steinar Andsnes: –Det er nok dem som ønsker størst mulig privat finansiering om de skal delta med egne midler i et offentlig/privat samarbeid. Jeg mener at dette er et prosjekt som i hovedsak bør basere seg på fellesskapets penger. 

Odd Henry Dahle: –Det som kommer å skuffe meg mest, er om det blir en lokaliseringsdiskusjon. Det vi trenger er en innholdsdiskusjon.  

Nytt kulturhus Karmøy:

Dette er utvalgets lokaliseringskriterier

Utvalget har bestemt seg for å legge disse kriteriene til grunn for et lokaliseringsforslag for et felles kulturhus for Karmøybuen:

• Sentral plassering avgjørende for en funksjonell ”multiarena” – sentrum  av sentrum – kommunesenter.

• Virke samlende og naturlig valg for det store flertall av kommunens innbyggere.

• Må bygge på vurderingen i kommunal og regional plan.

• Må ha eksisterende bystruktur. Naturlig tilknytning til eksisterende bysentrum.

• Tilstrekkelig store arealer til kulturhuset, parkeringsområder og utearena/aktiviteter.

• God infrastruktur – eksisterende tilkomst i form av veinett som leder fram til kulturhuset.

• Atkomst for kollektivtransport og privatankomst landveis og sjøveis.

• Samlokalisering med andre kommunale kulturtiltak som kino, bibliotek, nytt selskap for kulturforum og kulturskolen.