FIKK GJENNOM TO AV TRE: Rådmannen i Tysnes, Steinar Dalland la fram forslaget om felles arbeidsoppgaver for de to regionrådene. Han fikk ikke gjennomslag for punktet om nytt fengsel.

I den felles uttalelsen argumenterer rådene spesielt for hvorfor regionen bør bli nytt vertskap for statsinstitusjonene SIVA og IMDI. 

– Helse Fonna og Høgskulen Stord Haugesund, har vært og er to gode eksempler på institusjoner som fremmer samarbeidet mellom Haugalandet og Sunnhordland. I tillegg har det vært og er samarbeid mellom næringsaktørene i regionene, spesielt innen Maritim og Marin næring. Maritimt Forum for Sunnhordland og Haugalandet, samt Maritime Clean Tech er aktører som bygger regionen mellom Bokn og Bjørnen. Kompetansen innen oljerelatert industri gjenspeiles i siste halvårs storkontrakter til Kværner på Stord og Aibel i Haugesund på til sammen ca 16 mrd kroner. Havet var, er og vil bli viktig framover

Best på arbeid og næring
I regionen mellom Bukken og Bjørnen er vi klare til å drifte alle funksjoner, men hvis vi skal fronte det vi er best på, er det vel arbeid og næring. Regionen kan uten videre kalles gründerregionen. På Stord finnes Atheno, der gründere og næringsliv er i felles organisasjon. I Haugesund har vi Gründerloftet og Næringshage lokalisert sammen, mens Karmøy har Validé og Vindafjord Medvind, for å nevne noen.
SIVA vil vi derfor være en ypperlig vert for, med framtidens næring på hav og et oppkomme av gründere og kremmere som står i kø. IMDI vil også ligge naturlig til oss pga differensieringen av arbeid og de stadig nye arbeidsplassene som lages. Når en stor del av innbyggerne ikke er norske, må vi finne arbeid til disse også, slik vår region gjør i dag.
Hele Vestlandet ligger langt framme innen digitalisering og automatisering, så utgangspunktet vårt er det beste. Plasseringen bør bli underordnet, for vi er nødt til å ha et godt samarbeid for å være aktuelle. Og er samarbeidet godt, vil alle tjene på at funksjonen kommer til nettopp vår region.

Fakta
Forslaget fra ekspertutvalget er at flere nasjonale funksjoner eller direktorat skal nedlegges, flyttes eller legges på et lavere nivå.
• SIVA foreslås nedlagt. Selskapet for industrivekst har ansvaret for næringshage- og klyngeprogrammene.
• IMDI foreslås nedlagt  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har i dag Vestlandskontor i Bergen. De har ansvar for bosetting, norskopplæring og kvalifisering.