Flere aktører i offshorenæringene på Haugalandet og i Sunnhordland har registrert med stor interesse at NVE har pekt ut Utsira Nord som et av de mest aktuelle områdene for fornybar energiproduksjon til havs langs Norskekysten. De venter med spenning på hvilke virkemidler som staten lar følge med. 

Terje Emil Johannessen

Nå er det opp til ledelsen i Olje- og energidepartementet å trekke en endelig konklusjon og få denne gjennom i Regjeringen og vedtatt i Stortinget.  Avdelingsdirektør Lars Christian Sæther i Energi- og Vannressursavdelingen i departementet sier til Jobb & Næring at de nå må bruke litt tid til å gå gjennom NVE’s anbefalinger.
–Vi har tidligere sagt at vår ambisjon er å åpne områder så snart som mulig, og det står ved lag. Det er imidlertid ikke mulig nå å være mer konkret på tidsplanen, sier han på vår forespørsel om hva som blir den videre framdrift i saken.  

VENTER SPENT PÅ OED: Daglig leder Arvid Nesse i MetCentre på Karmøy er meget fornøyd med at NVE opprettholder sin prioritering av Utsira Nord som aktuelt demonstrasjonsområde. Han venter spent på fortsettelsen. Foto: TEJ

Stortinget ba om initiativ
Det var Stortinget som i fjor ba regjering en om å legge til rette for å åpne ett til to områder for fornybar energiproduksjon til havs og legge til rette for søknader om demonstrasjonsprosjekter for flytende vindkraft. Olje- og energidepartementet ba den 22. desember NVE vurdere om det har skjedd vesentlige endringer som påvirker anbefalingene gitt i den strategiske konsekvensutredningen for havvind fra 2012/2013. Fristen var 31. mars og midt i påskehelgen fikk departementet tilbakemelding fra NVE om at direktorat-
et mener at slike endringer ikke har funnet sted. På den bakgrunn trekker NVE følgende konklusjon:
– Dersom det skal åpnes to områder for fornybar energiproduksjon til havs nå, anbefaler NVE utredningsområdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II for åpning.I påskebrevet til Olje- og energidepartementet peker direktoratet på at kostnadene på havvind har sunket raskere enn det som ble lagt til grunn i den strategiske konsekvensutredningen. Dette endrer likevel ikke på rangeringen av områdene.

– Vi har det som trengs
Da Jobb&Næring omtalte saken i februarutgaven, uttalte daglig leder i MetCentre på Karmøy, Arvid Nesse, at i vår region finnes den infrastrukturen og alle de aktørene som trengs for å bygge ut og drive en demopark for offshore havvind. Erling Matland, ansvarlig for forretningsutvikling  offshore vind i Aibel, sa at om Utsira Nord velges, vil Haugalandet/Sunnhordland ha en meget gunstig beliggenhet for  en landbase. Den store offshore- og gasskunnskapen vi har her i området, gjør at alle elementer som trengs av kunnskap, er tilgjengelig her. Arvid Nesse sier nå til Jobb & Næring at det er gode nyheter at NVE opprettholder sin prioritering av Utsira Nord som aktuelt demonstrasjonsområde. Han mener at det er viktig at regionens politikere og ikke minst Haugaland Vekst IKS følger saken videre – ikke minst for å forsikre seg om at Olje- og energidepartementet har de kunnskapene om infrastruktur og kompetanse på fastlandet innenfor Utsira Nord som det trenger for å ta en beslutning.

Følger det penger med?
Flere aktører i industrimiljøet på Haugalandet som vi har vært i kontakt med er opptatt av om det følger infrastrukturpenger med en beslutning om etablering av et eller to demonstrasjonsfelt for havvind. Skal det tilrettelegges for at store industriaktører skal kunne gjennomføre fullskalaforsøk med sine pilotinstallasjoner, må det investeres både i strømkabler og i basefunksjoner.  De går ut fra at Olje- og energidepartementet tenker gjennom hva som skal være kostnadsbærere for de prosjektene som søkes testet ut.  Det vil videre ganske snart være behov for en driftsoperatør som kan være vertskap og tilrettelegger for aktørene som vil bruke havvind-parken.  Det forventes at departementet også gjennomfører grundige vurderinger av hvilke alternative driftsformer som finnes.  Dersom det ikke utformes realistiske rammebetingelser både for en driftsoperatør og for de som skal bruke Utsira Nord til sine prosjekter, kan det være vanskelig å få noe til.