Skisse utarbeidet av E 134 Haukelivegen som viser tunellplanene mellom Seljestad og Røldal.

Inge Alsaker i strategistaben til Vegvesenets Region Vest tenkte høyt om behovet for en forlenget bompengeperiode for bilistene på Haugalandet. Han snakket ikke om en Haugalandspakke II, men om muligheten til å få Stortinget med seg til å finansiere det han kaller en ”Bypakke” og en pakke for å finansiere strekningsvise prosjekter både på E134 og E39.

Det synes å være en bred erkjennelse om at Haugalandspakken som løper nå, har ei økonomisk ramme som langt fra er tilstrekkelig til å gjennomføre porteføljen av prosjekter. Spørsmålet er om våre lokale politikere da skal stanse helt opp  eller om de ønsker å gyve løs på resterende utfordringer på vegnettet. I bakgrunnen synger også den såkalte KVU’en som Vegvesenet la fram for 2,5 år siden og som lanserte en tung oppgradering av E’134’s forbindelse over Karmsundet og fram til havnen på Husøy og lufthavnen på Helganes. Det er snakk om milliardinvesteringer.
Når den nåværende Haugalandspakken opphører i 2023, er det som nevnt et åpent spørsmål om hva som skal skje i fortsettelsen. I følge Alsaker må alle kortene deles ut på nytt. Samferdselsdepartementet har ikke gitt signaler om at staten vil inngå flere byvekstavtaler og det er usikkert  om Haugesund med omegn har tyngde nok til å bli tatt opp i det gode storbyselskap.
Konklusjonen er at det må utøves et tungt politisk arbeid om Haugalandet skal kunne få finansiert resterende prosjekter etter 2023.

ROGALAND OG HORDALAND: Odda-ordfører Roald Aga Haug ledet E134-møtet. Her takker han Rogalands fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal for deltakelse og innlegg. Også Hordalands fylkesordfører, Anne Gine Hestetun, deltok på møtet.

Det tok sju år
Sju år etter at reguleringsplanarbeidet for tunnelprosjektene over Haukeli startet, er det bokstavelig talt endelig lys i tunnelene.

I løpet av inneværende måned skal det planfaglige arbeidet være ferdig for Hordalands vedkommende. Odda kommunestyre skal sluttbehandle planene i mai.  Odda og Vinje kommuner skal parallelt ta standpunkt til hvor bommene skal plasseres i en eventuell forhåndsinnkreving av bompenger. Et slikt prosjekt må Stortinget ta standpunkt til før det iverksettes. For Seljestad-Røldals vedkommende er det budsjettert med 550 millioner kroner i bompengefinansiering. For strekket Røldal-Vågsli er det snakk om 660 millioner kroner. Med andre ord: store pengebidrag fra trafikantene.