BRUKTE STERKE ORD: Irritasjonsnivået over de vanskelige vinterforholdene over Haukeli var høyt hos Reidar Retterholt, regionleder i Norsk Lastebileier Forbund og Sigve Lervik fra Hustvedt og Skeie Transport i Sandeid (foto t.h.).

Haugalendingenes og sunnhordlendingenes mangeårige kamp for en forkortet og vintersikker E134 skal intensiveres.  Argumentasjonen skal spisses og hovedfokuset settes på ett prosjekt: framskynde byggestart for tunnelene Seljestad-Røldal fra andre til første vegplanperiode. Med andre ord: til 2021.

Stemningen på et godt besøkt E134-møte som Haugaland Vekst IKS og E134 Haukelivegen AS arrangerte på Scandic Maritim Hotel i Haugesund den 22. mars var mildt sagt svært utålmodig. I salen satt politikere fra hele stor-regionen, fylkesordførerne fra både Rogaland og Hordaland, samferdselspolitikere og stortingspolitikere fra de to fylkene, representanter fra transportnæringene, representanter fra LO og NHO, næringsforeningene og fra Statens Vegvesen. På tvers av hele det politiske miljøet deles en dyp frustrasjon over at tunge faglige vurderinger ikke blir veid tungt nok når de store linjene skal trekkes i norsk samferdselspolitikk. Alle utredninger viser at E 134 er det klart mest samfunnsøkonomiske av alle de alternative transportkorridorene for en hovedferdselsåre øst-vest i Sør-Norge. Men når det kommer til stykket, er det politisk kjøttvekt som avgjør og da dukker en rekke andre prosjekter opp og blir prioritert foran.  Derfor har ikke E 134 nådd fram i køen av prosjekter som prioriteres i Nasjonal Transportplan.
–Jeg er bekymret for at det samme vil skje i de framtidige rulleringene av planen, sa leder i Næringsforeningen Haugalandet, Egil Severeide. 

Fulgte ikke fagfolkene
Ikke minst mener næringsaktørene i vår landsdel at det er ufattelig at ikke et flertall av norske politikere lytter til de seriøse beregningene som statens egne fagfolk gjør seg – og følger de anbefalingene som de kommer med.  På 134-møtet i Haugesund denne torsdagen var det sterke ord som kom fra Reidar Retterholt, regionleder i Norsk Lastebileier Forbund og Sigve Lervik fra Hustvedt og Skeie Transport i Sandeid.  Sjåførene i dette firmaet har vært nødt til å kjøre om Sørlandet tretti ganger i vinter, noe som skaper store vansker ikke minst for sjåførene selv.  Ifølge Lervik er firmaet i ferd med å miste folk og sliter med rekrutteringen av nye.
Fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal, sa at denne vinterens mange stenginger av vegen over Haukeli illustrerer behovet for en raskere gjennomføring av vintersikringen enn hva Stortinget har vedtatt.
–Vi må jobbe intenst for å få fortgang tidlig ere i planperioden. Alt forarbeidet er nå gjort. Rogaland prioriterer dette prosjektet, sa hun blant annet. 

Skisse utarbeidet av E134 Haukelivegen AS som illustrerer komplette prosjekter på stamvegen øst-vest.

Armen til Bergen
Reidar Retterholt var én av flere som også etterlyste nytt og forsterket fokus på behov et for en E134-arm til Bergen.  Odda-ordfører og møteleder Roald Aga Haug gjorde det samme, ikke minst med henvisning til den betydelige økningen i samfunnsnytten om vegen blir bygget. Også fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun, trakk fram betydningen av armen, samtidig som hun støttet forslaget om å framskynde Haukeli-tunnelene.
– Vi er lei alle planer. Det er gjennomføring som er aller viktigst, sa hun samtidig som hun ikke la skjul på at hun er bekymret for finansieringsplanen som ligger til grunn for tunnelprosjektet. Den bekymringen kommenterte stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) indirekte.  For det første mente han at det er viktig å komme i gang med forhåndsinnkrevingen av bompenger så snart planarbeidet er ferdig. Dernest lanserte han tank en om å løfte hele E134-prosjektet med alle strekningsvise tiltak inn i Nye Veger, det nye statlige utbyggingsselskapet. Ved å tenke hele strekket fra Helganes til Oslofjorden mente han at det var fullt mulig å få kostnadene på enkeltprosjektene ned. Han antydet samtidig at det var støtte for et slikt grep i Høyres gruppe på Stortinget.
Også stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap) oppfordret til et mye tøffere politisk ”trøkk” på Haukeli-prosjektene, også på arm til Bergen.
–Arm til Bergen ligger på samferdselsministerens bord. Vi forventer en snarlig bestilling fra hans side slik at utredningen kan starte, sa han, hvorpå han var noe betenkt over å løfte E134 inn i Nye Veger. Det kan skape rabalder om vi forsøker å snike i køen.

Allianser bygges
– En storstilt mobilisering er et nødvendig virkemiddel. Vi har startet arbeidet gjennom å bygge sterke allianser mellom fylkene, næringslivet og organisasjonene. Vi har spisset vår argumentasjon ved å satse på ETT prosjekt i første omgang; å framskynde byggestart på strekningen Seljestad-Røldal fra andre til første periode. Vegvesenet forbereder seg på oppstart i 2022. Vi synes det er ett år for sent. Det må vi kjempe fram, sa Egil Severeide.
Han oppfordret samtidig om at det blir lagt planer for hvor neste etappe skal gå. Skal Haukeli gjøres vintersikker gjennom en lang tunnel, eller flere korte?
– Her må vi være grundige og velge løsninger som vi kan leve med på lang sikt, og slik at vi kan få en naturlig fortsettelse når Seljestad/Røldal er ferdig, sa han blant annet. Overfor Jobb & Næring la han i etterkant av møtet til:
– For Vestlandet er de neste ti årene utrolig spennende. Får vi det som vi vil, kan Rogfast være ferdig utbygd og de to andre epokegjørende samferdselsprosjektene, Hordfast og vintersikker E 134 godt i gang. For Haugalandet og Sunnhordland vil det gi store muligheter som sentrale knutepunkt i en helt nytt og revolusjonerende samferdselsnett.

LANSERTE NYTT GREP: Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) lanserte tanken om å løfte hele E134-prosjektet med alle strekningsvise tiltak inn i Nye Veger, det nye statlige utbyggingsselskapet.
Sigve Lervik fra Hustvedt og Skeie Transport i Sandeid.
BETENKT: Stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap) mente det kan skape rabalder om vi forsøker å snike i køen.  Derfor var han noe betenkt over å løfte E134 inn i Nye Veger.