Dersom det skal åpnes to områder for fornybar energiproduksjon til havs utenfor Norskekysten nå, anbefaler NVE utredningsområdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II for åpning. Velger Olje- og energidepartementet å følge anbefalingen, åpner det for interessante muligheter for både leverandørindustrien og offshore-rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland.

Det var Stortinget som i fjor ba regjeringen om å legge til rette for å åpne ett til to områder for fornybar energiproduksjon til havs og legge til rette for søknader om demonstrasjonsprosjekter for flytende vindkraft. Olje- og energidepartementet ba den 22. desember NVE vurdere om det har skjedd vesentlige endringer som påvirker anbefalingene gitt i den strategiske konsekvensutredningen for havvind fra 2012/2013. Fristen var 31. mars og midt i påskehelgen fikk departementet tilbakemelding fra NVE om at direktoratet mener at slike endringer ikke har funnet sted. På den bakgrunn trekker NVE følgende konklusjon:
– Dersom det skal åpnes to områder for fornybar energiproduksjon til havs nå, anbefaler NVE utredningsområdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II for åpning.


Lavere kostnader
I den nevnte Havvindrapporten fant NVE at områdene Sørlige Nordsjø I eller II, Utsira nord, Frøyagrunnene og Sandskallen-Sørøya nord skilte seg ut med gode teknisk-økonomiske forhold og muligheter for nettilknytning innen 2025. I påskebrevet tol Olje- og energidepartementet peker direktoratet på at kostnadene på havvind har sunket raskere enn det som ble lagt til grunn i den strategiske konsekvensutredningen. Dette endrer likevel ikke på rangeringen av områdene.

HAR ALT SOM TRENGS: Daglig leder i MetCentre på Karmøy, Arvid Nesse, mener at vår region har alt som trengs av infrastruktur og serviceapparat for å betjene en demopark for offshore havvind.

Mange har uttalt seg
NVE har underveis fått innspill fra Oljedirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket og Fiskeridirektoratet for å vurdere om det har skjedd vesentlige endringer for miljø- og arealbruksinteresser. Avinor, Forsvarsbygg, Havforskningsinstituttet, Luftfartstilsynet og Meteorologisk institutt har også fått anledning til å si sin mening. NVE mener, på bakgrunn av egne vurderinger og mottatte innspill, at de anbefalingene som ble gitt i den strategiske konsekvensutredningen i 2012/2013 fortsatt er gyldige.

– Vi har det som trengs
Da Jobb&Næring omtalte saken i februarutgaven, uttalte daglig leder i MetCentre på Karmøy, Arvid Nesse, at i vår region finnes den infrastrukturen og alle de aktørene som trengs for å bygge ut og drive en demopark for offshore havvind. Erling Matland, ansvarlig for forretningsutvikling offshore vind i Aibel, sa at om Utsira Nord velges, vil Haugalandet/Sunnhordland ha en meget gunstig beliggenhet for en landbase. Den store offshore- og gasskunnskapen vi har her i området, gjør at alle elementer som trens av kunnskap, er tilgjengelig her.
Nå er det opp til Olje- og energidepartementet og Regjeringen å bestemme videre framdrift i satsingen.