Rehabilitering Vest, datterselskapet til Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er godt i gang med å skape et større fotfeste for satsingen. Men ting tar tid for enhetsleder Karin Lande og hennes medarbeidere.

Tekst: Terje Emil Johannesen

– Vi leverer spesialiserte rehabiliteringstjenester til pasienter med sykdom i muskel- og skjelett først og fremst til hele befolkningen i Helse Vest. I tillegg etabler-
es kursvirksomhet innen fagfeltet rehabilitering, for helsepersonell i nærkommunene her i Fonna-området, forteller hun.  I dag drifter Rehabilitering Vest 30 døgnplasser samt ti plasser for det hun kaller ”dagrehabilitering”, altså for pasienter som kommer inn for oppfølgende behandling på dagtid. Dette tilbudet er av naturlige grunner mest aktuelt for pasienter som kan transportere seg fram til Haugesund og som ikke trenger overnatting. Når det gjelder døgnplassene, har de fram til nå i hovedsak blitt brukt av folk fra Helse Vest-området på tross av at vi har fått fritt behandlingsvalg på nasjonal basis. Karin Lande er glad for at senteret har fått flere pasienter fra Nord-Norge, men mener ellers at det tar tid på å bygge opp et godt rykte som fører til at flere fra andre steder i landet velger behandling i Haugesund i tiden som kommer. Kapasiteten er der. Og kompetansen. Men den kan bli enda bedre.

Vil bygge nettverk

En annen del av oppdraget fra Helse Vest er et veiledningsansvar overfor kommunehelsetjenestene.

– Vi har invitert kommunene i Helse Fonna-området til å delta i et nettverk. Hensikten er at helsearbeiderne skal få et lokalt og kortreist alternativ til å bygge kunnskap og kompetanse innen rehabiliteringsfeltet, sier Karin Lande og viser til at det første treffet for lengst er arrangert med god oppslutning. Hun og hennes kolleger fikk mange gode innspill som de nå bearbeider.

– Vi bearbeider nå ulike forslag og er i gang med å arrangere kurs på etterspurte fagfelt. De har fått variabel deltakelse, noe som sier oss noe om at det er en del barrierer som vi skal gjennom, sier hun. Derfor rettes nå kursvirksomheten direkte mot helsepersonell, og alle kurs søkes godkjent som tellende etter- og videreutdanning.

Skal tilføre kunnskap

Karin Lande minner meg deretter om at rehabiliteringen av pasienter først og fremst skjer i kommunene, der folk bor. Rehabilitering Vests rolle blir å tilføre viktig faglig kunnskap lokalt, slik at kommunene og helsevesenet slipper å bruke store ressurser på å sende ansatte ut av regionen.

– Kan vi få til gode kunnskapsløft og knytte til oss den fagkompetansen som trengs, kan vi oppnå mye for mange her lokalt, understreker hun og fortsetter:

– Her handler det om å bygge opp et rehabiliteringsmiljø og –nettverk og utvikle kunnskapen vi her på Haugaland-
et trenger for å møte morgendagens menneskelige behov. Dette oppfatter vi som samfunnsoppdraget vårt. Vi vil jobbe sammen med de ulike fagmiljøene i regionen for å få til dette, sier hun og viser gjennom kroppsspråket i det øyeblikket at hun virkelig mener nettopp det. Signalet herved formidlet.

Jo raskere, jo bedre

Lande er klar over at det tar tid å bygge opp en forståelse både i helsevesenet og hos folk om hva Rehabilitering Vest kan tilby. Spesielt alle fastlegene må bli mer oppmerksomme på tilbudet deres.

– Muskel- og skjellet-lidelser representerer den største fraværsprosenten for sykemeldte folk. Det er dessuten svært ofte snakk om langvarige sykefravær. Jo raskere fastlegene sørger for at slike pasienter kommer i inngrep med fagfolk som kan behandle han eller hun, jo større er sjansen for en rask rehabilitering, sier hun og legger til at Rehabilitering Vest har ledig kapasitet på dagrehabilitering som fastlegene burde ha stilt seg i kø for å benytte seg av.

– Vi ønsker spesielt henvisninger for pasienter som ”har gitt litt opp” og som kan være på vei ut i langvarig sykefravær og som har forsøkt annen behandling i kommunene Vi har gode resultater, sier hun.

De  aller største rehabiliteringsinstitusjonene ligger i dag på Østlandet. Det er dyrt for fellesskapet om vestlendingene skal basere seg på disse.

– I så måte er vi en liten institusjon og som har en begrenset avtale med Helse Vest. Vi er i en åpen konkurranse med omkring åtti andre institusjoner i Norge etter at det ble innført fritt behandlingsvalg. Åtte av dem ligger på Vestlandet. De andre her vest ligger i Førde, Bergen og Stavanger, avslutter Lande.