Den fastlåste situasjonen omkring arealbruken på næringsområdene på begge sider av kommunegrensen mellom Karmøy og Haugesund i Norheim/Raglamyr-området kan muligens gå mot en avklaring. I mellomtiden har Fylkesmannen i Rogaland satt en midlertidig stopp for COOP OBS lenge planlagte nybygg på Raglamyr. Statens regionale administratorer går i hardkorn med fylkespolitikerne.

Tekst: Terje Emil Johannessen

Den 30. januar ga fylkesutvalget i Rogaland samtykke til etablering av COOP byggevareforretning på tomten sør for Amanda Storsenter på Raglamyr. Fjorten av femten politikere fant at gjeldende kommuneplan for Haugesund setter tilstrekkelige begrensninger for utnyttelse av OBS Byggs nåværende lokaler og forutsatte at disse ble fulgt opp ved en eventuell søknadspliktig bruksendring. Samtlige femten godtok parkeringsdekningen med henvisning til at byggeprosjektet ble omsøkt lenge før Regionalplan for areal og transport ble vedtatt i fylkestinget.

Begge bygg et stridstema

Stridstemaet har her vært både nybygget og at lokalene som skal fraflyttes av OBS Bygg er godtkjent for detaljvarehandel. Flyttes virksomheten over i et nybygg, vil det her stå nærmere 9400 kvm ledig butikkflate som i realiteten blir en tilvekst til handelsvirksomheten på Raglamyr, noe som vil komme i konflikt med sentrumshandelen i Haugesund. Ny detaljhandelbruk av de fraflyttede lokalene vil tilsvare 25 prosent av hele byens handelsareal.

Fylkesmannen med foten ned

Haugesund kommune har stilt seg positiv til COOPs nyetablering og søkte om fylkeskommunens samtykke til å fravike bestemmelsene. Det var fylkesrådmannen negativ til, men fylkesutvalget hadde motsatt vurdering. 21 dager seinere forelå det en klage på dette vedtaket fra Fylkesmannen i Rogaland. Statens regionale representant mener bestemt at den regionale planbestemmelsen ikke åpner for en handelsetablering på den omsøkte tomten sør for Amanda Storsenter. Bestemmelsene tillater etablering av nærbutikk samt butikker for varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer utenfor sentrumsområdet. COOP OBS Bygg har et bredt varesortiment som ikke omfattes av disse unntaksbestemmelsene og er derfor i strid med Regional plan. Fylkesmannen setter foten ned fordi han/hun mener at en slik utvidelse av handelsarealet vil bety at byspredningen på Haugalandet fortsetter, at bilavhengigheten opprettholdes og at tilgjengeligheten for dem som ikke har bil eller ønsker å bruke bil blir dårligere.

Mye tyder på at denne klagen vil havne i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og få sin endelige avgjørelse her i løpet av våren.

Ønsket dialog

Den 14. Juni i år vil det ha gått to år siden Rogaland fylkesting vedtok Regional plan for areal og transport på Haugalandet. I et av punktene i vedtaket ba fylkestinget Haugesund og Karmøy kommuner om å lage en områdeplan for Norheim/Raglamyr-området. Her lå det innebygget konflikter fordi det var ulikheter i bestemmelsene for arealbruken kommunene mellom. Blant annet åpnet Karmøy for kontoretableringer, mens Haugesund på det tidspunkt ikke gjorde det. I desember samme året modererte Haugesund noe på dette. En begrenset kontoretablering kunne finne sted, Ellers var det noe forskjellige parkeringsbestemmelser og forskjellige bestemmelser om byggehøyder. For utbyggere i området ble dette sett som en uheldig situasjon. Fylkestinget ønsket seg en intern dialog kommunene mellom framfor en detaljstyring.

Haugesund har ventet

Etter en påfølgende møtevirksomhet mellom planleggerne i de to kommunene, ble det tidlig i 2017 oppnådd enighet om å utarbeide en områdeplan der hver av kommunene utarbeider en reguleringsplan for sine områder, men med likt innhold. En slik plan vil erstatte de gjeldende planer når den blir vedtatt av kommunestyrene. I februar i fjor ga Karmøy kommunestyre sin tilslutning til at et slikt reguleringsarbeid ble igangsatt og sa seg innforstått med at dette også kunne medføre at vedtatt planstrategi i området måtte justeres. I Haugesund har ingenting skjedd før nå.

–Vi tar sikte på å varsle oppstart av områderegulering for Raglamyr før sommerferien. Vi kommer til å samarbeide med Karmøy kommune med den hensikt å få en mest mulig likelydende plan, sier byutviklingssjef Elisabeth Kynbråten i Haugesund til oss.

Felles plan er viktig

Jobb&Næring har spurt fylkesplansjef Christine Haaver om hvordan hun vurderer behovet for en områdeplan for Norheim/Raglamyr-området. Hun svarte på e-mail:

–Ja, det er viktig med en felles plan for området Norheim/Raglamyr. Nå er det allerede vedtatt et felles sett med retningslinjer som gjelder for Norheim/Raglamyr i regionalplanen. Men innenfor disse rammene vil en felles plan gi oss mulighet til å se nærmere på alternative utviklingsstrategier for området. Jeg tror/håper også at en felles plan vil gi muligheter til å diskutere behov og potensiale for økt samarbeid på tvers av kommunegrensene når det gjelder forvaltning og videre utvikling av området.

Hva så med COOP’s planer?

Hva som kommer til å bli skjebnen til COOP OBS’s flytte- og utbyggingsplaner midt oppe i det hele, er vanskelig å spå. At et klart flertall av fylkespolitikerne i Rogaland går aktivt inn for prosjektet, teller vel en god del når departementet til slutt skal vurdere klagen. Hvilket standpunkt departementet tar her, vil også kunne påvirke et igangsatt arbeid med parallelle reguleringsplaner for grenseområdet mellom Haugesund og Karmøy. Mon tro hva som hadde vært realitetene om dette var én kommune og de sta planvokterne hos Fylkesmannen også skulle forholde seg til den politiske makten til en kommune på over 80.000 innbyggere under én ledelse?