Alt tyder på at Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus har nådd fram til styret i Helse Vest med sine synspunkter om hvordan det revmatologiske tilbudet bør organiseres i framtiden.  Styret i Helse Vest legger nå opp til at det må gås nye runder før endelige konklusjoner kan trekkes.

Tekst: Terje Emil Johannessen

Da saken ble drøftet i styremøtet den 7. mars ble styret enig i at det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse av administrasjonens forslag til ny organisering.

–En slik analyse burde ha vært obligatorisk og en del av beslutningsgrunnlaget, sier en lettet administrerende direktør, Kari Nådland. Fra Revmatismesykehusets side ble det nemlig i høringsrunden påpekt at beslutningsgrunnlaget ikke har vært godt nok. Utredningen har lagt stor vekt på det polikliniske behandlingstilbudet. Kompleks revmatologisk rehabilitering av pasienter med høy inflammatorisk sykdomsaktivitet og for pasienter som ikke har effekt av moderne medisiner, er utelatt. Den sier også svært lite om tverrfaglige behandlingstilbud. Nå kan dette rettes opp og vektlegges.

Advarte mot oppdeling

Revmatismesykehuset har vært svært betenkt over forslaget om at omkring halvparten av ressursene deres eventuelt skal overføres til Helse Stavanger.

–Vi har bygd opp et sterkt fagmiljø over mange år og mener at Helse Vest er nødt til å ta hensyn til dette. Ingen er tjent med at dette miljøet i Haugesund blir bygget brått ned,

sier Kari Nådland til Jobb & Næring. Ved flere anledninger har hun og styret ved sjukehuset advart mot at Helse Vest splitter opp det revmatologiske fagmiljøet.. Mindre fagmiljøer blir  mer sårbare hver for seg, sier Kari Nådland.. Hun tolker det som skjedde på styremøtet den 7. mars at Revmatismesykehuset har nådd fram med sine betenkeligheter og at alle involverte nå har fått mer tid til å vurdere konsekvenser og sikre en god prosess.

–I styresaken ble høringsuttalelsene fra SUS og Helse Fonna, med ønsker om å drifte revmatologi i egen regi i begge helseforetak, vektlagt. Behandlingen i styret har balansert dette. Kursen videre legger opp til å ivareta HSR som en sterk samarbeidspartner, kommenterer rådgiver Helge Ytterøy L’orange fra sidelinjen.

Samarbeid med foretakene i fremtiden

Både Nådland og L’orange framhever at Revmatismesykehuset gjennom hele prosessen har lagt vekt på betydningen av tett samarbeid med Helse Stavanger og Helse Fonna..

I styrebeslutningen legges opp til å utvikle felles tilbud til barn og unge med revmatisk sykdom basert på barnelegene i Helse Fonna og spesialistene ved HSR. I dag blir barn med slike sykdommer i hovedsak sendt til Oslo for behandling. – Dette samarbeidet ser vi frem til å komme i gang med, sier direktør Kari Nådland.

Spesialistutdanning i revmatologi og ortopedi

Helge Ytterøy L’orange viser videre til behovet for å utvikle felles utdanningsløp for spesialister i helseregionen, et av innspillene fra Revmatismesykehuset. I høringsuttalelsen fra HSR er det pekt på at gjennom et eventuelt samarbeid med Universitetssykehuset i Stavanger kan spesialistkandidater tilegne seg nødvendige kunnskaper innen revmatologi basert på fagområdene i Haugesund og Stavanger. Dette kan gi grunnlag for en framtidig godkjenning for spesialisering. Saksfremlegget til styret og styrebeslutningen inviterer til et samarbeid om utdanningsløp for revmatologer på Sør-Vestlandet. Det er vi svært glade for, sier Nådland.

HSR er nylig godkjent som spesialistutdanning i ortopedi med tellende tjeneste på 2,5 år. Dersom de får organisert en rotasjonsordning med Haugesund sjukehus, har Helsedirektoratet varslet at spesialistutdanningen innen ortopedi utvides til 4,5 år.

–En slik utvidelse er vesentlig også for framtidig rekruttering og ikke minst for Helse Fonna som helseregion. Dette illustrerer også hvor viktig det er at Revmatismesykehuset i Haugesund beholder sitt fagmiljø og får forutsigbare rammebetingelser i årene som kommer, legger Kari Nådland til og er meget glad for at de har fått mer tid til å ivareta Revmatismesykehusets interesser.

 

Legger opp til et desentralisert tilbud

Det er en omfattende Regional plan for revmatologitjenesten som nå er under behandling i Helse Vest.  I styremøtet den 7. mars ble det vedtatt at det skal utarbeides en Risiko- og sårbarhetsanalyse før det trekkes endelige konklusjoner.

I Helse Vest er revmatologi tjenesten organisert ulikt innenfor de ulike helse-
foretaksområdene. Noe av tilbudet gis på tvers av foretaksområdene. Mens Helse Bergen og Helse Førde i dag i stor grad tar hånd om «egne» pasienter med revmatologiske lidelser, er det HSR som tar hånd om de voksne pasientene i Helse Fonna og Helse Stavanger. Helse Stavanger tar stort sett selv hånd om den revmatologien som ikke er leddsjukdom.

Mindre sykehusopphold

Bakgrunnen er at revmatologifaget har vært i sterk endring de siste årene. På mindre enn 15 år har biologiske medikamenter endret utsiktene til mange av pasientene med inflammatoriske revmatiske sjukdommer dramatisk. Nye behandlingsprinsipp, med tidlig diagnostikk, tidlig behandling og tett oppfølging viser seg å kunne gi helt andre mål for behandlingen. Målet er ikke bare å lindre og bremse en øydeleggende betennelsesprosess, men å stoppe sykdommen og få den til å gå i ro. Mens pasienter tidligere hadde mer behov for sykehusopphold og trengte operasjoner, trenger de fleste pasientene i dag tjenester i poliklinikkene med stadige infusjonsbehandlinger og konsultasjon-
er. Samtidig er det fortsatt slik at det ennå er pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom som ikke får fullgod effekt av de nye medikamenta.

Ønsker å desentralisere

Planen foreslår at det skal være et helhetlig revmatologitilbud i hvert foretaksområde.

I samband med planarbeidene Helse 2020 og Helse 2035, har man lagt til grunn at man skal desentralisere det man kan, og bare sentralisere det man må. Når pasientene har behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten er det ein fordel om tjenestene kan organiseres nær der pasienten bor. For å unngå at sjukdom i minst mulig grad påvirker det daglige livet.

Barn med revmatisk sykdom bør også ha tilbud innen sitt foretaksområde, og det er foreslått at innen utgangen av 2020 skal alle foretakene ha bygd opp et tilbud til barn og unge med revmatisk sjukdom. Det er foreslått at Helse Bergen skal ha ansvaret for regionsjukehusfunksjonen.

Helseforetakene skal opererer

Når det gjeld kirurgisk virksomhet, er det i planen pekt på at det bør være helseforetakene som tar hånd om dette (sektoransvaret). Et fåtall, sjeldne inngrep bør utføres av Helse Bergen. Det er videre foreslått at det utarbeides en plan for fordeling av andre, spesialiserte leddinngrep og leddnære operasjoner på pasienter med eller uten revmatisk leddsjukdom. Planen legg opp til at tjenesten blir styrket på enkelte områder og at avtalespesialistene blir sterkere integrerte i tjenesten. Det er foreslått at et regionalt faglig nettverk får i oppgave å følge opp flere av innsatsområdene i planen.

Avvente nybyggene

Administrerende direktør i Helse Vest foreslår at foretakene skal følge opp innsatsområdene som i planen, men vente med å bygge opp et helhetlig revmatologisk tilbud i Helse Stavanger og Helse Fonna til nye sykehus/ombygginger er på plass, det vil si til 2024/2025. Fram til revmatologitilbudet er etablert for barn i Helse Stavanger må barn fra Helse Stavanger-området følges opp i Helse Bergen, og ikke ved Oslo Universitetssjukehus som i dag.