HAR ALT SOM TRENGS: Daglig leder i MetCentre på Karmøy, Arvid Nesse, mener at vår region har alt som trengs av infrastruktur og serviceapparat for å betjene en demopark for offshore havvind.

– Vi har områdene, vi har infrastrukturen og alle de aktørene som trengs for å bygge ut og drive en demopark for offshore havvind.  Forholdene ligger svært godt til rette hos oss, sier Arvid Nesse, (bildet) daglig leder i MetCentre på Karmøy.

Tekst: Terje Emil Johannessen

– Vi må absolutt se den muligheten som nå foreligger for vår region. Utsira Nord er utredet og tilfredsstiller alle krav som myndighetene har stilt. Velger Regjering og Storting dette feltet, vil det ha store ringvirkninger på fastlandet innenfor, både i investeringsfasen og i driftsfasen, sier Nesse. Han mener at samfunns- og næringsaktørene på Haugalandet og i Sunnhordland nå bør forholde seg aktivt til regjeringens pågående arbeid med 1-2 demoprosjekter for havvind.  Samtidig peker han på at MetCentres testområde utenfor Sør-Karmøy kan være med på å danne grunnlag for at staten satser på Utsira Nord.

Flere aktuelle prosjekter

Han legger til at han har et inderlig håp om at en eller flere av de utviklingsprosjektene som har tatt kontakt med ham, velger å sette prosjektet sitt ut i livet i løpet av 2018. Dette vil være et særdeles godt signal til de som skal ta en politisk avgjørelse om hvilke norske havområder som skal prioriteres som demoparker.

– MetCentre har jobbet over lang tid med ulike havvind-prosjekter. Det vi ser er at det er økende interesse for flytende installasjoner, men ting tar tid. Derfor er det meget positivt at Regjering og Storting nå viser økt interesse, selv om det er et litt fram i tid  før det er kommersielt lønnsomt å bygge ut offshore vind-felter, fortsetter han og peker på at kostnadene med å bygge ut offshore vind har falt mye fortere enn hva prognosene tilsa for tre-fire år siden. Samtidig er det etablert nye norske støtteordninger for prosjekter med parker eller miniparker hvor en tar i bruk ny teknologi. Så vidt meg bekjent er det ingen som har benyttet seg av den ennå.

– En annen ordning er ment å understøtte prototyper eller pilotprosjekter med ny teknologi, men dette er en ordning som har blitt svekket det siste året.  Vi ser også at Enova stiller strengere og strengere krav til søkerne. Det er bare de mest kapitalsterke aktørene som i dag kan søke, noe som fører til at en del av de mindre aktørene som får fram gode konsepter, stanser opp på grunn av mangel på finansiering. Derfor bør staten også se nærmere på virkemidlene sine i tiden som kommer, mener han.

Fortsatt tidlig fase

– Mye har stått på stedet hvil i Norge de siste ti årene, mens det har funnet sted en formidabel utvikling i havområder utenfor våre egne grenser. Er satsingen på en til to demo-områder seint ute i forhold til den globale markedsutviklingen?

– Det vil jeg ikke si.  Satsingen på offshore vind har fram til nå stort sett konsentrert seg om installasjoner i grunne havområder sør i Nordsjøen. Fundamentet blir pælet ned i sandbankene.  Nå ser vi at utviklingen går mot dypere havområder  og mot flytende teknologier.  Disse er fortsatt i en tidlig fase – og norske bedrifter har enda mer å tilføre.

Vi snakker om store havdyp, om komplekse maritime operasjoner, osv. Vi kan flytte hele kompetansen i norsk leverandørindustri og rederinæring over.  Dessuten er vi fortsatt på prototype-stadium.  Hywind, som ligger sørvest for Karmøy, var den aller første flytende havmøllen på verdensbasis. Vi har fått noen installasjoner i Japan, en i Portugal og snart også i Frankrike. Alle disse er i tidlig stadium. Nybygde Hywind Scotland  er den aller første mini-parken med flytende installasjoner.

– MetCentre har puls på bransjen både nasjonalt og internasjonalt. Hva rører på seg?

– Vi er som sagt i kontakt med en rekke miljøer og enkeltpersoner som jobber med ulike teknologier og som trenger et testområde og gode finansieringsordninger for å komme videre, svarer Nesse og legger ikke skjul på at han mener at tiden endelig har kommet: det er smart å være på hugget nå.   

Timingen er god

– Hvilken videre rolle kan MetCentre ha om Utsira Nord blir valgt?

– Utsira Nord er meget aktuelt, fordi det er et felt for flytende møller. Den er også pekt ut som en av de aller mest interessante av NVE. Samtidig må vi være klar over at en satsing som dette vil kreve store investeringer i infrastruktur.  Derfor tror jeg at trinnene fram til en full utbygging er mindre demo-parker. Her passer MetCentre godt inn. For oss er timingen meget god, sier Arvid Nesse, tydelig mer optimistisk enn på lenge.