– Velger Regjering og Storting Utsira nord som et av demonstrasjonsfeltene for flytende vindmøller, kan det bety mye for leverandørindustrien i vår region, sier adm. dir. Egil Severeide i Næringsforeningen, Haugalandet.

Tekst: Terje Emil Johannessen

Både han og foreningens styre følger nøye med i den prosessen som nå pågår i det sentrale politiske miljø. Det var en positiv overraskelse at Regjeringen i høst varslet en offensiv  innen offshore havvind i statsbudsjettet. Severeide mener det er rett timing at politikerne nå legger forholdene bedre til rette for at den nødvendige teknologiutviklingen kan finne sted på et par utvalgte områder langs kysten.

Stiller opp

At Utsira nord er av de mest aktuelle områdene, er etter Severeides mening ikke bare spennende, men en åpenbar og stor mulighet for ny aktivitet, som regionen må gripe tak i.  Næringsforeningen ønsker å være en aktiv medspiller for et målrettet arbeid for å sikre at demonstrasjonsfeltene blir plassert rett utenfor vår egen kyststripe.

– Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at en slik beslutning vil kunne bety mye for leverandørindustrien på Haugalandet og i Sunnhordland. Da tenker jeg ikke bare på kortsiktige oppdrag, men på prosjekter  som kan bidra til å stabilisere sysselsettingen i våre maritime næringer og olje- og gassnæringen i utfordrende perioder, sier han til Jobb&næring.

Veier tungt

Severeide minner også om at tilstedeværelsen av Sjøfartsdirektoratet og Kystverket i Haugesund bør veie tungt på vektskålen når demonstrasjonsfelt skal velges.

– Summen av tilgjengelig og relevant kompetanse både i privat og offentlig sektor i vår region  er stor og bør veie tungt, sier Egil Severeide.

Olje- og energidepartementet vil etter alt å dømme trekke sine konklusjoner før sommerferien.