– Det ble bare sånn, sier Laila Nemeth, og bedyrer at hun aldri har hatt noen karriereplaner. I dag er hun prosjektdirektør for et av de største byggeprosjektene i regionen. Firebarns-moren startet som sykepleier, men nå er det tidsfrister, byggemøter og store tall og som er hverdagen.

Tekst: Olav Kolltveit

12. januar startet gravearbeidet på utbyggingsprosjektet ved Haugesund Sykehus. Når det er klart for innflytting våren 2021,og etter en ombygging av eksisterende bygningsmasse, er det brukt rundt 1,9 milliarder kr på det som kalles Byggetrinn 1. Så starter Byggetrinn 2, med ca 1,5 milliarder kr (2016 kroneverdi) i foreløpig budsjett. Alt sammen kyndig ledet av  Laila Nemeth.

– Det er store summer, innrømmer prosjektdirektøren. Og forteller samtidig at ikke alle oppdrag er tildelt.

– Vi har kontinuerlig nye leverandørseminarer hvor entrepriser og delprosjekter presenteres. Jeg har også oppfattet at lokale leverandører er med her og at noen også søker sammen i samarbeid og strategiske allianser for få nødvendig tyngde for større leveranser, sier Laila Nemeth.

Hun oppfordrer interesserte selskaper til å følge med på Doffin (www.doffin.no), hvor alle offentlige anbud og leverandørseminarer offentliggjøres. I Byggetrinn 1 er hovedentreprisen for grunnarbeid tildelt, mens det store anbudet på totalentreprisen nå ligger ute på Doffin. Det kommer også andre forespørsler ut, som for eksempel opparbeiding av alle utearealene samt en rekke leveranser på inventar og utstyr til det nye bygget. Ingen er foreløpig tildelt kontrakter på Byggetrinn 2, da disse ligger fram i tid (2030).

Finansieringen av prosjektene er i prinsippet ikke så veldig anderledes enn for andre byggeprosjekter. Kravet om egenkapital er på hele 30 prosent og de resterende 70 lånes fra Staten, basert på en grundig vurdering av konsept,finansiering og økonomisk bæreevne. Lånesummen vedtas over statsbudsjettet og antydningen om at de ville få godkjent søknaden for Byggetrinn 1 kom først som en hyggelig lekkasje fra Helseminister Bent Høie, under besøk i Haugesund høsten 2017

Nødvendig utbygging

Allerede i 2011 ble det vedatt at noe måtte gjøres med bygningsmassen på Haugesund Sykehus. Analysene viste at bygningene var i dårlig forfatning og dessuten svært  krevende å drifte.  Det hastet å bygge om, eller eventuelt å bygge nytt. Løsningen ble en kombinasjon.

– I Byggetrinn 1 skal vi sette opp  et nybygg på vestsiden av dagens sykehus. Her blir det til sammen over 18.000 kvadratmeter med felles akuttmottak psykiatri, somatikk og rus, ny stor observasjonspost, operasjonsstuer, fødestuer og ny intensivavdelig. I tillegg blir det to etasjer med nye laboratorier.  Alt sammen er blant de tunge sykehusoppgavene, forteller prosjektdirektøren.

Ca 6.000 kvadratmeter av eksisterende bygningsmasse skal også  bygges om i første fase. Når nybygget tas i bruk tidlig i 2021 starter umiddelbart ombygging og renovering av den eksisterende bygningsmassen ved dagens sykehus. Da blir det blant annet bygd om til hjerte og lungemedisin, nye lokaler til nyfødt intensiv samt et røntgenlaboratoriet. En felles enhet for utredning og behandling av eldre vil også bli realisert.

– I byggetrinn 2 skal det bygges ut mot nord, over dagens Psykiatriske Poliklinikk og frem til parkeringsplassen. Til sammen skal det bygges om og renoveres rundt 15.ooo kvadratmeter, i hovedsak til sengeposter og poliklinikker. Da trinn 2 ikke vil bli realisert før i 2030,er ikke dette arealet ennå prosjektert. Vi må også på dette utarbeide en grundig lånesøknad og er selvsagt avhengige av at denne godkjennes før vi kan starte den videre utbyggingen når vi kommer så langt, understreker Nemeth.

Trives best her og nå

Prosjektdirektør Laila Nemeth leder et gigantisk prosjekt, med store samfunnsmessige implikasjoner, i tillegg til de tekniske og økonomiske utfordringene. Hun har imidlertid aldri hatt noe karierreplan eller bevisst retning for å ta på seg slike oppgaver.

– Det bare ble sånn, smiler hun.

Til daglig er hun alenemor til 4 barn der de siste to er på vei ut av redet, og har i tillegg to hester. Utdannet sykepleier, med spesialisering i psykiatri. Begynte ved sykehuset i Haugesund i 1998 som avdelingssykepleier. Underveis har hun også tatt en mastergrad i økonomi og ledelse, med fordypning i kvalitetsledelse.

– De siste 8 årene før ByggHaugesund 2020 arbeidet jeg som Klinikkdirekør ved Medisinsk Klinikk i Helse Fonna, med avdelinger i Haugesund, Odda og Stord. Det var en stilling jeg trivdes veldig godt i, forteller Laila.

Hun forteller at hun i grunnen har trivdes godt i alle jobbene hun har hatt og at hun er opptatt av å ha fokus på å gjøre en best mulig jobb til enhver tid. Hun synes det er viktig å alltid yte litt ekstra i forhold til det som blir krevd, dette er noe hun også prøver å formidle som viktig til egne barn som er på vei ut i arbeidslivet. I tillegg til at en ikke skal være redd for å møte nye utfordringer og endringer. Dagens jobb som prosjektdirektør er en åremålstilling, men hun er innnstillt på å fortsette i alle fall til Byggetrinn 1 avsluttes i 2023. Hva som kommer senere, tenker hun ikke noe på.

– Det eneste jeg vet er at det alltid dukker opp spennende muligheter i en eller annen form, smiler prosjektdirektøren.

Kompetente medarbeidere

Hun leder i dag en stab på mellom 15 og 20 medarbeidere i prosjektorganisajonen, samt en rekke fagspesialister og konsulenter innen ulike fagområder. Laila Nemeth vil imidlertid også trekke frem medarbeiderne på sykehuset.

– Rundt 300 ansatte har bidratt i mange ulike fagggrupper som har vurdert forskjellige løsninger og bidratt med sin fagkompetanse under konseptfasen og forprosjekt. De har bidratt, samtidig som de har hatt full drift på sykehuset. Medarbeiderne gjorde rett og slett en formidabel jobb og bidro i høy grad til at vi har landet på gode løsninger, slår prosjektdirektør Laila Nemeth fast.

Laila Nemeth (49), Tysvær

Aktuell:

Prosjektdirektør ByggHaugesund 2020

Bakgrunn:

Utdannet Sykepleier fra HSH,

+ spesialisering i psykiatri

Mastergrad i økonomi , ledelse og kvalitetsforbedring  fra Universitetet i Bergen.

Arbeidet som sykepleier og avdelings-

sykepleier ved flere avdelinger, blant annet på sykestuen på Bokn og på sykehuset i Haugesund.  Flere lederstillinger innen psykiatrisk klinikk, og sist som Klinikkdirektør for Medisinsk Klinikk , med ansvar for avdelinger i Haugesund, Stord og Odda. Har nå siden mai 2015 hatt åremålstilling som prosjektdirektør for ByggHaugesund 2020.