Hege Haukeland Liadal (Ap)

Meningene spriker i alle retninger. Det er det eneste vi kan slå fast etter å ha spurt stortingsrepresentantene og ordførerne våre om hva de mener om Haugalandets og Sunnhordlands naturlige tilhørighet i landsdelen.

Terje Emil Johannessen

Haugesunds ordfører Arne-Christian Mohn har i flere måneder åpenlyst flørtet med Sunnhordland og Bergensmiljøet for å få til en åpen diskusjon om Haugesund bør tenke sørover eller nordover når det gjelder tilknytningene på landsdelsnivå. Bakenfor ligger vedtaket i Rogaland fylkesting i 2016 om å si nei til å gå inn i et nytt Vestlandsfylke som omfattet Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Seinere har Stortinget akseptert standpunktene til fylkestingene, men det er fremdeles en del politisk uro her vest om konsekvensene. To av Haugalandskommunene, Etne og Sveio, ligger i Hordaland. Både Stord og Bømlo har i dag sterke tilknytninger sørover på flere samfunnsfelt. Jobb & Næring har spurt både våre stortingspolitikere og ordførere om hva de mener.

Hva mener stortingsrepresentantene våre?
Spørsmålet til stortingsrepresentantene:

  • Har du noen formening om fylkesgrensen mellom Hordaland og Rogaland bør flyttes sørover til Boknafjorden?

Hege Haukeland Liadal (Ap):

Ja, jeg mener at vi taper på å stå utenfor «Vestlandet» . Jeg ser helst at hele Rogaland blir med, evnt. så kan to nye utfall skje:

1: Sunnhordaland blir med i Rogaland.

2: Haugalandet blir med i Vestlandet og Stavangerregionen blir en del av Agder.

Rogaland kan stå alene som før, men vi blir et veldig lite fylke sett i forhold til de nye landsdelsfylkene som nå etableres.

 

Sveinung Stensland (H)
Det bør den ikke. Det er merkelig å være for dette samtidig som Rogfast igangsettes. Om få år henger Nord- og Sør-Rogaland sammen, da er det spesielt å skille lag. Da er jeg mer for å flytte grensen nordover, vi har mye til felles med Sunnhordland og jeg ser det er flere i det området som ønsker tettere samarbeid sørover. Jeg ivret tidligere for et samlet Vestland, men er mer skeptisk til det etter at jeg så hvordan arbeidet med dette utartet seg. Det viktigste for samholdet på Vestlandet er veiene som bind-er oss sammen. Det viktigste er derfor å få raskest mulig oppstart av Hordfast, slik blir vi midtpunktet mellom Bergen og Stavanger.

 

Terje Halleland (Frp):

– Jeg har mange meninger om fylkesgrensen. Det er en grense som vi hadde klart oss godt uten. Før var sjøen og fjorden veien; i dag hvor trafikken er flyttet på land er fjorden blitt grensen. Fylkesgrensen burde flyttes til en fjord, og da har vi tre alternativer, Boknafjorden, Bjørnafjorden eller Sognefjorden. Mitt ønske vil være at den flyttes til Sognefjorden.

Magne Rommetveit (Ap):

– Fylkesgrensa mellom Hordaland og Rogaland bør etter mitt syn ikkje flyttast korkje nord- eller sørover. Den grensa må fjernast. Det vil vera det einaste framtidsretta grepet. Når nå Stortinget har vedteke at Hordaland og Sogn og Fjordane skal slåast saman, så må me alle i regionen, uavhengig av partipolitisk tilknyting, jobba sterkt for at også Rogaland blir ein del av den framtidige Vestlandsregionen.

Nå har Trøndelagsfylka slått seg saman. Det same ser me for Agder sin del, og på Austlandet får me Viken med om lag 1,2 millionar innbyggarar. Eit oppsplitta Vestland har då lite å stilla opp med i nasjonal- og sentral samanheng. Når du har vore på Stortinget i meir enn åtte år, så ser du klart kor viktig «kjøttvekta» er, og kor viktig det då er at me står mange saman når me skal få gjennomslag nasjonalt for det som tener landsdelen. Mykje samarbeid og samanslåing har me i dag her på Vestlandet. For å nemna litt av det, så har me Helse vest, Statens vegvesen region vest, Høgskulen på Vestlandet og nå også samanslåinga av fleire forskingsinstitusjonar på Vestlandet. Og på næringssida og i organisasjonslivet ser me meir og meir at dei går i lag her vest på tvers av fylkesgrensene.

Hva mener ordførerne?

Spørsmålet til ordførerne:

Pågår det noen form for høyt-tenking blant de folkevalgte i din kommune om å flytte grensen for det nye fylket Hordaland/Sogn & Fjordane til Boknafjorden? Har du personlig noen tanker om realismen i en slik justering av ny regionorganisering i vår landsdel?

Følgende ordførere valgte å svare:

Tormod Våga, Bokn:

– Det foregår ingen debatt eller høyt-tenking om flytting av fylkesgrensen i sør.

Jeg mener Rogaland må holde sammen slik den er i dag med områdene både nord og sør for Boknafjorden.

 

Ole Johan Vierdal, Vindafjord:

– Det er ikkje ein diskusjon om det nå i min kommune. Det var ein diskusjon då det var snakk om eit stort Vestlandsfylke, der heile Rogaland, Hordaland, og Sogn og Fjordane skulle med.

Når ein ikkje fekk til dette trur eg at realismen i dette ikkje er til stede. Eg trur også at å splitta eit fylke ikkje fører fram.

Wenche Tislevold, Fitjar:

– Kommunane i Sunnhordland, deriblant også Fitjar, har arbeidt for eit stort Vestlandsfylke der også Rogaland er med. Å få Haugalandet med i det nye «Vestlandsfylket» ville vore eit stort steg mot målet og styrka Sunnhordland og Haugalandet.

Siri Klokkerstuen, Etne:

– Vedtaket om å slå saman Hordaland og Sogn og Fjordane til eit fylke er ikkje heilt slik me vil ha det. Etne har eit godt samarbeid både mot Sunnhordland og Haugalandet og skulle helst ynskja at Rogaland vert med i den nye storregionen. Begge regionane er no tydelege på å styrka samarbeidet for å knyta Haugalandet og Sunnhordland tettare saman. Håpet er at det på sikt kan bidra til å trekkja Rogaland med i eit sterkt og samla Vestland. Dette er ei sak som fort kan koma på agendaen att saman med ny runde om kommunestruktur, slik signala frå Regjer-

inga lyder. Då må det nok koma fleire og større oppgåver til regionane først. Justering av grensa til Boknafjorden er ikkje eit tema i Etne i dag, men debatten om regiongrenser er ikkje avslutta og nye løysingar kan oppstå.

Jorunn Skåden, Sveio:

– Eg høyrer frå dei folkevalgte i min kommune at det er viktig å ha tett og godt samarbeid sørover- at samarbeidet mellom Sunnhordland og Haugalandet vert styrka- at Stavangerregionen og Bergenregionen finn det tenleg å samarbeide tettare, slik at det på sikt vert muleg at Rogaland vert del av eit sterkt Vestland.

Haugaland og Sunnhordland har betre samarbeid enn nokon gong. Ein ser kor viktig det er i forhold til det nye fylket som er etablert. Skulle meir enn gjerne hatt Rogaland med i eit sterkt Vestlandsfylke. Det arbeidet som nå pågår mellom dei tre fylka og mellom kommunane i regionen , kan vere med på å etablere det Vestlandsfylket mange ønskjer.

Gaute S. Epland, Stord

Dette har i liten grad prega diskusjon-

en i Stord. Personleg ønskjer eg at heile Rogaland vert med i det nye vestlandsfylket. Tettare samarbeid mellom Sunnhordland og Haugaland kan vera med og bidra til det.

­

Arne-Christian Mohn, Haugesund:

I Haugesund arbeider vi for at Rogaland skal bli en del av Vestlandsfylket – regionen.

13. februar tar Karmøy og Haugesund-ordførerne imot fylkeordførerne i Rogaland og Hordaland for å diskutere muligheten for å mobilisere hele Rogaland. Om det å flytte Nord-Rogaland først i en to-trinns rakett, der resten av Rogaland kommer i neste fase, er pr idag ikke et konkret tema. Men tankene er luftet.

Personlig skulle det ikke være tvil om at jeg så fylkestingvedtaket i desember 2016 som reaksjonært og uheldig for framtidig styrking av Vestlandet opp mot Viken fylke og Oslo i tillegg til Trøndelag. Svært få på Østlandet, hovedstaden, Sør-Øst-Norge vet hva som skjer på Vestlandet og de fleste oppfatter at Vestlandet ikke snakker med felles stemme. Dermed blir vi uinteressante og taper kamper for statlige arbeidsplasser, forskningsmidler, satsningsområder som vi ellers naturlig skulle hatt.

Rogaland er f.eks nederst på listen over antall statlige arbeidsplasser pr innbygger.­