MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ved inngangen til vårens sesjon har vi spurt våre stortingsrepresentanter om hvilke sentrale og lokale arbeidsoppgaver som ligger foran dem. Her er svarene deres:

–Hvilke enkeltsaker eller saksfelt blir de viktigste for deg første halvår 2018?

 

Sveinung Stensland (H)

–De største milepælene i saker som jeg jobbet mye med i forrige periode, kom allerede i januar 2018. Første salve i Rogfast og første spadestikk for nytt sykehusbygg. Selv om disse prosjektene er godt i gang, vil det være viktig å følge prosessen tett. Videre skal tjenestekonsesjon på flyplassen på plass og vi må få fortgang i saken om bompenger med en løsning som er levelig også for næringstran-

sporten. Ut over dette merker jeg økende arbeidspress etter at jeg ble helsepolitisk talsperson, så det går mye i helsepolitikk fra dag til dag. Men helse er viktig, også for alle som bor i vår region, jeg er derfor glad for det utvidede ansvaret jeg har der. Den største saken i vår blir nok behandlingen av bioteknologiloven. Men også å fortsette arbeidet for en bedre legemiddelpolitikk og fastlegeordningen.

 

Hege Liadal Haukeland (Ap)

–Etter valget i år har jeg blitt talsperson i Arbeiderpartiet for olje og gass. Det betyr at jeg særskilt skal ha ansvar for å følge opp Statoil og all oljevirksomhet. Jeg legger ned mye arbeid i å sette meg inn i fagfeltet og skaffe meg et godt nasjonalt nettverk ute i industrien.

Arbeiderpartiet er både teknologioptimister og innovasjonsoptimister for denne bransjen som vi skal benytte for å gjøre bransjen enda grønnere. Det er viktig for bransjens legitimitet og framtid. Uten oljeindustrien sin evne til å tenke grønnere klarer ikke vi våre nasjonale forpliktelser ift Paris-avtalen.

 

Terje Halleland (Frp)

–Som medlem i Energi og miljøkomiteen vil rammevilkår for olje og gassektoren være svært viktige fremover. Det er av stor betydning både nasjonalt og lokalt. Tilgang til nye letearealer og fortsatt forutsigbarhet i skatteregime og refusjonsordningen i sektoren.

Det er en stor oppgave å få frem en forståelse av behov for norsk produksjon av olje og gass og at denne er forenelig med klima og miljøvern. Det må tilrettelegges for petroleumsrelaterte utdanninger og oppmuntre ungdom å benytte seg av disse.

Rammevilkår for skipsfarten, mer gods på sjøen og å fortsette arbeidet med å få til en videre satsing på mer miljøvennlige drivstoff innen skipsfarten.

Regjeringen legger opp til flere områder som jeg håper lokalt næringsliv vil posisjonere seg. Innen havvind gis det gode muligheter for selskaper som vil satse, og med fjerning av maskinskatten både håper og tror jeg på at vi kommer nærmere etablering av datalagringsentrer i vår region.

Endringer i skatteregime på vannkraft vil også være viktig sak fremover

Magne Rommetveit (Ap)

– Arbeid til alle. At dei store bedriftene våre får oppdrag.

 

Hvilke Haugalands-/Sunnhordalandssaker vil kreve stor oppmerksomhet i ditt stortingsarbeid første halvår 2018?

Sveinung Stensland (H)

–Viktigst i første halvår er å sikre at tjenestekonsesjon for flyplassen kommer på plass med en løsning som sikrer drift i lang fremtid. Her håper jeg krefter som ønsker å satse langsiktig trekker det lengste strået. Flyplassen er alfa og omega for vår regions attraktivitet. Ellers er jeg opptatt av å få en ny giv i arbeidet med nytt fengsel. Her må regionen dra i flokk. De siste årene har vist oss hvor avhengige vi er av olje- og gassbransjen i vårt område. Å arbeide videre for å sikre økt aktivitet er viktig. Den maritime sektoren er særskilt viktig for vårt næringsliv, å sørge for at de gode rammevilkårene vi har fortsetter er avgjørende. E134 er stadig tilbakevendende tema, vi fikk inn en bra merknad om denne veiforbindelsen i NTP og den må følges opp. Dette er saker enhver representant fra vår region må ha høyt opp på blokken til en hver tid.

Hege Haukeland Liadal(Ap)

– Vi har alt å vinne med å jobbe tettere sammen med Sunnhordaland og hele Vestlandet. Derfor er det viktig å jobbe med å styrke de regionale samarbeid som allerede er på plass. Da tenker jeg på alt fra sykehus til å kjempe videre for E134 og Hordfast.

Jeg kommer til å ha en nasjonal oppmerksomhet ovenfor NCEC, som jobber med å gjøre Haugalandet grønnere ift energiutnyttelse. Dette er et utrolig spennende arbeid som vil inkludere alle kommuner til å jobbe sammen for å minimere energitapet i industrien. Se til Sauda hvor Eramet smelteverk varmer opp utendørsbasseng for små og store samt fortau som har varmekabler på spillvann fra fabrikken. Dette er med på å lage gode liv for både små og store i Ryfylkebyen.

Terje Halleland (Frp)

– Få på plass en ny aktør for driften av flyplassen vil være altoverskyggende av enkeltsaker i regionen. Vil ha den største betydning at vi opprettholder en attraktiv flyplass med attraktive ruter. Dernest følger:

Bevilgninger knyttet til veibygging og se til at de rette prosjektene blir bygget først.

Tidlig oppstart på Seljestad og E134, realisere Rogfast, Hordfast og veien imellom. Tilrettelegge for vekst og utvikling på Husøy og Karmsund Havn, samt sikre flyplass.

Avklare løsning og plassering av nytt fengsel

En liten sak som vil kunne få stor betydning for oss er revideringen av gjødselvareforskiften. Vil være avgjørende for utvikling av biogassanlegg og spredeareal for fremtidig matproduksjon.

Magne Rommetveit (Ap)

–Framdrift på E134. Først og fremst planavklaringar på Seljestadtunnelen, slik at ein kan koma i gang med arbeidet snarast mogleg. Strekninga Bakka- Solheim må også koma ut av «dødvatnet.» Og så føreset eg at samferdselsministeren nå tek dei eintydige signala og set i bestilling ein KVU for arm frå E134 til Bergen. Også avklaringar på E39, Hordfast vil vera viktige nå første halvår 2018.