Nå har Haugesund og Sveio kommuner fått på bordet forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for ny Fv 47 mellom Fagerheim i Haugesund og Ekrene i Sveio.  Dette vegprosjektet legger definitivt til rette for at byutviklingen på Ytre Haugalandet også fortsetter nordover. 

Kommentaren: Terje Emil Johannessen

Ny, moderne infrastruktur nordover fra Haugesund er påbegynt med parsellen Kvala-Fagerheim. Den står nå mer eller mindre ferdig og representerer et løft i forhold til trafikksikkerhet og vegstandard. Planforslaget fra Statens Vegvesen for neste etappe fram til Ekrene, innebærer en videreføring av en innfarts- og utfartsveg med en bredde på 12,5 meter, to kjørefelt og med midtdeler. Underveis blir det også tre forbikjøringsfelt. Befolkningen på Nordbygdene, Vikse/Støle og på Søre Våge vil helt sikkert motta med glede at det på hele strekket skal bygges gang- og sykkelveg langs eksisterende veg. Dessuten er det snakk om toplankryss ved Saltveit og Ekrene samt broer over vegen på Saltveit og ved Søre Våge, viktige elementer for en tryggere veg.

700 millioner
Også parsellen mellom Fagerheim og Ekrene ligger inne i Haugalandspakken. Den har en prislapp på formidable 700 millioner kroner, litt avhengig av hvilke alternativer som velges der vegen skal passere Halsane. Vegvesenet har også her foreslått at et av alternativene er en miljøtunnel, slik som på strekket mellom Kvala og Fagerheim.

Fortsatt vil det gå noen år før dette prosjektet kan igangsettes. Når planen har passert de folkevalgte organene i Sveio og Haugesund kommuner, spilles ballen tilbake til Vegvesenet, som skal lage en detaljert byggeplan og deretter også forestå nødvendige grunnerverv. Sannsynligvis snakker vi om en mulig byggestart i 2020/21.

Kortere kjøretid
Når den nye parsellen av Fylkesveg 47 står ferdig, vil kjøretiden fra kommune- og fylkesgrensa i nord til Flotmyr bli redusert til 6-7 minutter, litt avhengig av om kommunen sammen med Vegvesenet kan klare å fjerne den gedigne flaskehalsen som Fv47 i dag har på Gard. Uansett vil kjøretiden gå ned, noe som også gjør det mye mer interessant å bosette seg nordover. Haugesund kommune har lenge vært bekymret for at beholdningen av eneboligtomter har gått kraftig nedover etter hvert som Skåredalen har blitt fylt opp. Mange har bygget slike boliger ved Tornesvannet de seinere årene. Nå kan potensielle husbyggere kaste blikket enda lenger nordover, også over grensen til Sveio kommune. Her er dessuten prisnivået for tomter mer kunstig. På det kommunale byggefeltet ved Tornesvannet har tomtene gått for halvannen million kroner. Prisnivået på Ekrene befinner seg i intervallet mellom ca 600.000 til 900.000 kroner. Her er med andre ord ei besøkelsestid for dem som tenker en del år framover. 

Mer enn samarbeid?
Som en konsekvens av disse to vegprosjektene vil uansett Sveio og Haugesund kommuner vokse sammen. Når parsellen Fagerheim-Ekrene står ferdig midt på 20-tallet, vil helt sikkert spørsmålet om eventuell kommunesammenslåing ha dukket opp på nytt. De to kommunene har felles infrastruktur for vann og kloakk i grenseområdene. Med ytterligere befolkningsvekst, vil en måtte ta standpunkt til skole- og barnehagekapasitet og eventuelt finne fram til felles løsninger også her.  Dette krever nødvendigvis ikke sammenslåing, men mange vil nok mene at dette vil være best for begge parter.