De av oss som har fulgt med i Haugesundspolitikken over lang tid har lenge ventet på når byens folkevalgte ville ta neste skritt i satsingen på Flotmyr som byens nye vekstområde. Sentrums- og kommuneplanen legger opp til det, men når kommer de politiske grepene som viser at vedtatte planer faktisk tas på alvor?

Tekst: Terje Emil Johannessen

Flotmyr har et stort potensial
for nærings- og boligbygging som kan understøtte alle fortettingsønsker i regionsenteret. Kapasiteten er stor. I sin midte har dette sentrumsnære området dessuten knutepunktet for hele kollektivtrafikken på Haugalandet. I forhold til alle overordnede siktemål om redusert bilbruk og økt bruk av fellestransporter i hele byområdet, ligger med andre ord forholdene her til rette for å oppnå åpenbare miljø- og klimagevinster om vi er villige til å se vesentlige faktorer i sammenheng.

Og hva er vesentlige faktorer?
Da bystyret i begynnelsen av 2000-tallet valgte å skille mellom Flotmyr Sør og Flotmyr Nord, var det fordi politikerne erkjente at grunnforholdene og reguleringen av morgendagens Karmsundsgate ville kreve et mer omfattende løp i nord. I sør forhandlet kommunen seg fram til en løsning med FKH og HIL om et felles løft for å få bygget et moderne fotballstadion og et nytt friidrettsstadion øst for Haraldsvang ungdomsskole. Begge prosjektene er i dag for så vidt gjennomført, bortsett fra at det nye, flotte friidrettsanlegget fortsatt mangler et tribuneanlegg og gode toalettforhold. På Haugesund stadion er det midlertidige tribuneanlegg i sør og nord. Tribuneanlegg i sør ser nå ut til å bli løst i et samarbeid mellom stadionselskapet og A. Utvik AS. I nord har nå et flertall i formannskapet gått inn for en mulig og eventuell innpassing av en ny svømmehall for byen og distriktet. Anlegget i Haraldshallen er utdatert og bystyret i Haugesund har gitt åpning for nytenking av hvor et nytt og moderne svømmeanlegg bør lokaliseres. Haugesund Høyre tok i formannskapet initiativ til at samlokalisering med stadionanlegget skal være et av alternativene. Vi snakker om hele den nordre delen av stadionområdet samt boligeiendommene ut mot Djupaskarsveien.

BELIGGENHETEN: Slik ser Vikanes & Bugnum svømmeanlegget plassert ut mot Djupaskarsveien på Haugesund stadions område.

Jeg mener at dette er en åpenbart fornuftig tanke.
Ved å ta et slikt sluttgrep i nord på Flotmyr Sør, vil kommunen legge forholdene til rette for at eiendomsutviklingen kan fortsette over på Flotmyr Nord. Ved å etablere et moderne svømmeanlegg i området, vil det også medvirke til at det å bosette seg her i framtiden vil bli mer attraktivt. Det vil igjen gjøre det lettere å dra med seg privat kapital inn i satsingen. Vi skal heller ikke undervurdere hvilke positive ringvirkninger som kan oppnås for Haugesund sentrum om byen får et familievennlig svømmeanlegg i stadionområdet. Det vil gjøre det mer spennende å besøke byen spesielt for familier. Både hoteller, utebransje og handelsstand kan høste merkbare gevinster med en slik lokalisering.

Haugesund Svømmeklubb er kan hende skeptisk
til en slik lokalisering. Haraldshallen har vært deres arena i mange tiår og det er rart hvordan gamle vaner binder opp tenkingen. På den annen side skal jeg ikke være forundret om byens politikere i det videre løp velger å tenke elitesatsing også på den lokale svømmesporten. Da kan det fort bli snakk om et femtimeters-basseng som holder internasjonale mål, slik som er tegnet inn i Flotmyr-alternativet. Arrangementsturisme er et av byens satsingsområder og her kan det åpnes for mange muligheter om nyanlegget gis de rette dimensjonene. Derfor bør også svømmemiljøet vårt være åpne til sinns og se hvilke muligheter som etter hvert dukker opp i det videre prosjektarbeidet.

Men først og fremst
vil en plassering av svømmeanlegget på Flotmyr understøtte de klima- og miljømålene som har vært styrende for byens kommuneplan og underliggende sentrumsplan. En plassering tett på rutebilstasjonen er perfekt. Et slikt anlegg vil komplettere satsingen som er gjort på et nytt stadionanlegg og vise vei for den videre utbyggingen av Flotmyrområdet som det er tverrpolitisk enighet om må komme for å styrke bosetting og næringsliv i regionsenteret.

Den største usikkerhetsfaktoren
er grunnforholdene på Flotmyr Nord. Her er en skjør blanding av myr og gammel, tildekket bossplass, og opp gjennom årene har jeg fått med meg uttalelser fra mange skeptikere om hva det vil koste å ta dette området i bruk til andre formål. Jeg er imidlertid overbevist om at med dagens teknologinivå i ingeniør- og anleggsbransjen burde det være mulig å gjennomføre nødvendige grunnarbeider uten å foreta total masseutskifting.

Kommunen har et særskilt ansvar
for å utvikle eiendomsmassen i Flotmyrområdet, simpelthen fordi den eier store deler av grunnen. En plassering av svømmeanlegget opp mot Djupaskarsveien vil ha en umiddelbar signaleffekt og derfor ikke minst være et særdeles viktig startsskudd for en spennende byutvikling.