Av  knapt 14.000 registrerte styremedlemmer i regionen er kun 15 prosent kvinner, fortalte Jostein Aksdal (bildet)  i Tveit Regnskap på Næringsforeningens frokostkurs. Av de totalt 5170 registrerte aksjeselskapene var 60 prosent uten ansatte, mens 35 prosent hadde fra 1 til 50 ansatte.

72 % av selskapene har enestyre eller maks to styremedlemmer, 23 % har 3 til 4 styremedlemmer og 5 prosent har fem eller flere i styret. Aksdal holdt foredrag om emnet «Hvilke faresignaler skal vi se etter i regnskapet?» for vel 50 HN-medlemmer i Scandic Hotel.  Aksdal listet opp en rekke punkter som ledelsen og styremedlemmene må være oppmerksomme på.
Han mente det er særlig viktig å ha et vaktsomt blikk på likviditeten. Mange bedrifter går over ende fordi de ikke klarer å betale sine regninger. Styremedlemmer bør derfor sjekke om daglig leder har kontroll på bedriftens betalingsevne.

Aksdal mente også det er viktig for et styre å se bedriften i et fugleperspektiv før man graver seg ned i detaljer.
Start med det store bildet og still de dumme spørsmålene. Hold fokus på de store inntekts- og utgiftspostene, de gir ofte en god pekepinn på helsetilstanden til bedriften, sa Aksdal.
På samme frokostkurs orienterte advokat Maria Oftedal i Eikesdal Advokatfellesskap om endringene og forenklingene i aksjeloven, som delvis trer i kraft 1. juli og fra 1. januar 2018. Lovendringene går blant annet ut på tilrettelegging for digitalisering, endring i kapitalregler og endring i krav til revisjon.