Stortingsrepresentant Geir S. Toskedal (KrF)

Viktigste lokale sak for meg ved høstens valg er god kommuneøkonomi. Vi skal ha velfungerende kommuner der folk trives, med gode tilbud innen barnehage, skole, kultur, helse-/omsorg og tekniske tjenester.

Av Geir S. Toskedal

Næringslivet må ha forutsigbare og gode rammevilkår. For regionen er det videre utvikling av Karmøy flyplass og E134, samt opprusting av E39 samtidig med Rogfast-realisering som står høyt. Ja eller nei til bompenger? Det er lett å være kritisk til bompenger: «staten må betale». Men bompengefinansiering gir oss raskere bedre og nødvendig infrastruktur, større trafikksikkerhet og bedre flyt for både næringsliv og privat transport. Bompenger må innkreves med kloke passerings- og/eller betalingstak tilpasset de forskjellige brukergruppene, slik at f.eks. barnefamilier med stort transportbehov ikke belastes uforholdsmessig.

For eller mot eiendomsskatt?
Eiendomsskatt er et nødvendig verktøy kommunene kan bruke etter eget demokratisk skjønn. Satsene må være oppdatert slik at de oppleves å stå i et rimelig forhold til verdiene. Ingen liker skatt, men alle ønsker velferd, trygghet og utvikling.
Hvem er så de foretrukne regjeringspartnere? Det ser ut for å bli et åpent og spennende valg. For KrF og meg er det en løsning rundt sentrum/Høyre. I opposisjon – utenom regjering – mener jeg må vi kunne samarbeide for å få gjennomslag for våre politiske saker på våre vilkår – det er viktigere enn spillet.
Når det gjelder politisk hovedmotstander kommer det an på hvilke saker og verdier det er snakk om. Vi kjemper for våre kristne verdier i et samfunn der barn, familier og de som trenger vår politikk blir hørt. Våre viktigste verdier på denne grunn er menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Vi er derfor et sentrumsparti som henter støtte hos partier som gir gjennomslag for våre politiske saker. Det er derfor ofte ulike konstellasjoner i kommune-, fylkes- og nasjonal politikk.

Hvor skal fylkesgrensa gå?
Som KrFs mann i kommunalkomiteen med arbeidet med kommune- og regionreformene mener jeg at Rogaland burde gått sammen med Hordaland – av mange gode grunner, ikke minst for Nord-Rogaland og Sunn-Hordaland. Men jeg vil ikke stemme for tvangssammenslåing av kommuner.