- Det finnes rundt 4000 ulike sprinklertyper. Her er gammel og ny type av en av de mest vanlige, sier Per Arne Lindvik.

KIWA Teknologiske Institutt på Avaldsnes er Norges fremste kompetansesenter når det gjelder sprinklerteknologi innen brannvern. Årlig montres det rundt 700.000 nye sprinklerhoder her i landet. Det er fl ere enn noen andre land i verden om man ser det i forhold til folketallet. Hvert år installeres det 124 nye sprinklere pr. 1000 innbyggere, forteller seniorrådgiver Per Arne Lindvik i KIWA Teknologiske Institutt.

Sammen med 10 kolleger driver han Norges eneste kompetansesenter som lærer opp og serti?iserer personell som skal prosjektere, montere og vedlikeholde sprinkleranlegg.
– Det ?innes rundt 4500 ulike typer sprinklerhoder, og vi har ganske mange av disse på vårt kurssenter på Avaldsnes. Her kan de som kommer på våre kurs få se hvordan de ulike sprinklerhodene virker. Det er nemlig slik at svært få av dem som jobber med anleggene har hatt anledning til å se hvordan de virker i praksis. Grunnen til det er at man ikke bare kan utløse et slukningsanlegg. Den viktigste årsaken til dette er at vannmengden forårsaker skader, sier Lindvik. Han forteller at det i hovedsak er tre ulike kurs Kiwa Teknologiske Institutt tilbyr når det gjelder sprinkleranlegg.
– Vi har ?ire kurs i året for ingeniører som skal prosjektere og designe slukkeanlegg. Dette er et 60 timers kurs med eksamen. Men i tillegg har vi et 32 timers kurs for rørleggere og andre som skal montere sprinkleranlegg. Det tredje kurset er beregnet på dem som skal vedlikeholde anleggene. Mange tar også ?lere av kursene fordi de for eksempel både monterer, vedlikeholder og prosjekterer anlegg, forteller Lindvik,
– I løpet av et år går rundt 250 deltakere gjennom kursene. Nå er det fem år siden vi startet opp med disse kursene, og ettersom man må fornye serti?ikatet hvert femte år tilbyr vi nå også et oppfriskningskurs til dem som skal reserti?isere seg. Særlig dem som ikke er borti sprinkleranlegg hver dag, kan føle behov for å friske opp kunnskapene før de går opp til fornyet eksamen, sier Lindvik. I tillegg til de ordinære kursene tilbyr Kiwa Teknologiske Institutt også bedriftsinterne kurs.
– Særlig for større bedrifter som gjerne har avdelinger spredd på ?lere steder, gir et bedriftsinternt kurs mer utbytte. Det gir anledning til også å komme sammen med kolleger en gjerne ikke treffer så ofte, og utveksle erfaringer. Dessuten gjør beliggenheten vår, med hotell rett over veien, og kort veg til ?lyplassen, at det ligger godt til rette for å komme hit på kurs. I og med at vi har komplette brannvarslingsanlegg montert i våre lokaler, har vi også en unik mulighet til å ta andre fagseminarer. Hit kommer også andre faggrupper, blant annet kommuneansatte som har med brannvern og brannsikring å gjøre, eksempelvis vaktmestere etc. til fagdagene våre, sier Lindvik.