Innovasjon Norge samlet nylig alle nye klyngeinitiativ på Vestlandet til et seminar i Haugesund.

Seminaret samlet ulike aktører som ønsker å etablere klynger fra området Stavanger til Bergen.

Av: Bernt Jæger

-Det har vært en økt interesse for å bygge attraktive næringsklynger i vår region. Seminaret gav gode råd til hvordan en kan bygge en bedriftsforankret klynge. Norwegian Innovation Cluster er et program i regi av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Det er en ny utlysning dette året for nye Arena og NCE program, sier Hans Kr. Torske som er klyngerådgiver for Vestlandet i Innovasjon Norge. I tillegg til innlegg fra Innovasjon Norge om kritterinene for å bli kvalifisert til utlysningene, holdt også Helen Roth fra Fylkeskommunen et innlegg om prosjektteamet til Arena Norwegian Tunnel Safety Cluster.
Hans Kristian Torske fremhever at det er viktig at en bygger kompetansen i regionen på dette området, slik at bedriftene står bedre rustet når utlysningen og informasjonsmøte i Oslo kommer i slutten av mars.

Hva er en klynge?
Klynger og klyngeprosjekter Med klynge menes en geografisk konsentrasjon av bedrifter og relaterte kunnskapsmiljøer, koplet sammen gjennom komplementaritet eller likhet i interesser og behov. Gjennom samspill og samarbeid kan bedriftene få lettere tilgang på viktige produksjonsfaktorer, og ideer og impulser til innovasjon. En klyngeorganisasjon er en formell institusjon som etableres for å legge til rette for økt samspill og samarbeid mellom aktørene i klyngen. En klyngeorganisasjon er basert på et organisert partnerskap mellom aktørene i klyngen, ofte med offentlige utviklingsaktører som viktige bidragsytere.Et klyngeutviklingsprosjekt er et målrettet arbeid for å forsterke og akselerere utviklingen av klyngen. Dette skjer oftest gjennom et bredt sett med strategiske aktiviteter innrettet for å forsterke klyngens og klyngeaktørenes konkurranseposisjon. Programmet Norwegian Innovation Clusters har som formål å utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i klyngene, med sikte på å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet og den enkelte bedrifts innovasjonsevne og konkurransekraft. Programmet omfatter tre nivåer: Arena, NCE og GCE..