I dette bygget samles farlig avfall på Miljøparken på Årabrot.(Foto: David Håvik)

Offentlige og private bedrifter er i dag pålagt å kunne dokumentere hvordan de håndterer det farlige avfallet som de produserer eller bruker i sin daglige drift. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som må håndteres slik at miljøgifter ikke spres og hoper seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.

Miljødirektoratet gir tillatelser til innsamling og behandling av farlig avfall, mens Fylkesmannen gir tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall. Det er lovpålagt at slikt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak, og det er fylkesmannen i hvert enkelt fylke som er kontrollinstansen som skal håndheve dette.
– I vårt distrikt kan man levere det farlige avfallet til Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS, heretter kalt HIM. Vi kan i dag kan ta imot ulike typer av næringsavfall, fra både offentlige og private bedrifter, forteller Bernt Olav Nådland. Bernt Olav begynte som fagkonsulent for farlig avfall ved Årabrot Miljøpark, i november 2016, nettopp for å kunne veilede næringskunder bedre på farlig avfall i Haugesund.
Sammen med HIMs sikkerhetsrådgiver, Hans Almeland, på Toraneset Miljøpark, i Vindafjord, gir de begge gode råd og veiledning til bedrifter om hvordan man bør og skal håndtere næringsavfallet sitt. I tillegg til miljøparkene på Årabrot og Toraneset har HIM også en mindre miljøstasjon i Etne. Her kan man i midlertid ikke levere inn farlig avfall fra næringslivet.
HIM har faste daglige ruter for henting av næringsavfall fra offentlige og private bedrifter i alle HIMs eierkommuner. Henteordningene omfatter ulike typer avfall som eks. papir, plast, mat, glass- og metallemballasje og restavfall.
Vi henter også risiko og smitteavfall, EE-avfall samt farlig avfall etter avtale. Bedriftene må sortere ut denne type avfall og annet byggavfall, for å nevne noe, og levere det inn til godkjent mottak. Ved innlevering skal det alltid gis tilstrekkelige opplysninger om hva avfallet inneholder slik at vi som mottar avfallet kan behandle det på riktig måte, sier Nådland.

I bygget for farlig avfall på Årabrot Miljøpark hjelper Bernt Olav og Nådland (t.v.) og Roy Willy Dagsland kundene med elektronisk deklarering av det farlige avfallet. (Foto: David Håvik)
I bygget for farlig avfall på Årabrot Miljøpark
hjelper Bernt Olav og Nådland (t.v.) og Roy Willy
Dagsland kundene med elektronisk deklarering
av det farlige avfallet.
(Foto: David Håvik)

Farlig avfall skal deklareres:
Bedrifter har i dag plikt til å deklarere det farlige avfallet ved levering til godkjent avfallsmottak. Fra 1. mai 2016 skal dette gjøres elektronisk inne på www.avfallsdeklarering. no. Deklarasjonsplikten er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16. De viktigste grunnene til dette er:
Avfallsprodusenten får kvittering for at avfallet er levert til godkjent mottak. Skjemaet inneholder opplysninger som mottaksanlegget behøver for sikker håndtering av avfallet videre i prosessen og frem til destruksjon.
Myndighetene får oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes i Norge, hvor avfallet har oppstått og hvem som har tatt hånd om avfallet. Deklarasjonsskjemaet kan brukes som transportdokument for farlig gods.

Elektronisk avfallsdeklarering
Den elektroniske avfallsdeklareringen foregår på Avfallsdeklarering.no. Det er daglig leder i bedriften som er administrator på Altinn.no og den som kan autentisere en annen person dersom ikke daglig leder selv skal være brukeren og deklarere på vegne av bedriften. Daglig leder kan også delegere myndighet til oss i HIM, slik at vi har fullmakt til å deklarere på vegne av bedriften når de kommer til en av våre to miljøstasjoner for farlig avfall. Det gir større frihet for bedriftene med tanke på at da er det flere av de ansatte som kan levere inn denne type avfall til oss, sier Nådland.

Spør oss om pris
– Et godt råd til bedriftene i dag er at man husker å budsjettere inn hva det vil koste å bli kvitt det avfallet de har når de gir pris til kundene sine. Det finnes mange eksempler på bedrifter som har fått problemer og store ekstrakostnader fordi de ikke har tatt høyde for avfallskostnadene, eksempelvis i forbindelse med ombygginger og rivearbeider.
Det er også slik at bedrifter som har orden og kan redegjøre for hvor de har gjort av farlig avfall, vil ha et konkurransefortrinn overfor andre bedrifter.

Hva skjer med det farlige avfallet som HIM tar hånd om
-Det farlige avfallet fraktes fra Toraneset Miljøpark til Renor AS i Brevik, som har et av Europas mest moderne anlegg for behandling av farlig avfall. Renors konsept for behandling av det farlige avfall innebærer at energien i avfallet blir gjenvunnet som brensel i sementproduksjon hos Norcem Brevik. Avfallsbrenselet er velegnet i sementproduksjonen, den høye temperaturen destruerer de farlige stoffene, og askerester inngår i sementen. Ved bruk av denne type avfallsbrensel reduserer man bruk av fossile brensler som f.eks. kull. Løsningen medfører en positiv miljøeffekt ved å erstatte fossilt brensel og samtidig fjerner farlig avfall ifra kretsløpet, sier Nådland.

Deponi
Avfall som ikke kan materialgjenvinnes eller kan leveres til et godkjent forbrenningsanlegg, legges på deponi. HIMs miljøpark på Toraneset er et godkjent mottak og deponi. Eksempler på avfallstyper som kan legges på deponi er asbest, tauverk, garn, ulike isolasjonsmaterialer, steinull, takstein og betong som ikke inneholder miljøgifter, og lavforurenset grave- og steinmasser.

 

Velkommen til oss og våre miljøparker!