I dag passerer båten til og fra Røvær forbi Vibrandsøy uten å stoppe. (Foto: David Haavik)

Mulig båtforbindelse mellom Haugesund og Vibrandsøy kommer opp som interpellasjon i fylkestinget i Rogaland mandag 7. mars.

Av Odd-Atle Urvik

Det er Astri Furumo (Ap) som stiller spørsmål til fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (Kr.F) om hva som kan gjøres for å sikre offentlig båtforbindelse til Vibrandsøy.
Det er Haugesund kommune som eier det meste av øya, men også 10 privatpersoner eier hus på Vibrandsøy. Disse har tidligere skrevet brev til samferdselsutvalget i Rogaland med ønske om fast båtforbindelse.
I interpellasjonen til fylkesordføreren viser Astri Furumo til at mange private har restaurert og investert både tid og penger i husene sine.
– Haugesund kommune har restaurert to gamle sjøhus. Fylkeskommunen eier et sjøhus (Bergesenhuset) som er verneverdig, og som har stor betydning for byen og kystkulturen generelt, og Rogaland fylke har investert store summer i restaurering av sjøhuset.
Nordre del av øya er vernet som naturområde.
Tidligere anløp rutebåten Røværfjord Vibrandsøy ved behov, men for noen år siden ble det slutt på denne ordningen. Både innbyggerne, brukere av kommunens hus, skoleklasser og barnehager benyttet da båten. I dag passerer rutebåten Vibrandsøy uten å stoppe.
I spørsmålet til fylkesordføreren viser Furumo til at det er Kolumbus som har avtale med Røværfjord, og båten anløper regelmessig øya for å hente bosscontainere etter avtale med Haugaland Interkommunale miljøverk, mens alle de andre rutene mellom Røvær og Haugesund sentrum går like forbi kaien på Vibrandsøy uten å stoppe, skriver Furumo, som viser til at mangelen på offentlig transport gjør naturperla utilgjengelig for storparten av byens befolkning.
– Haugesund har relativt få parker og rekreasjonsområder innenfor sentrumskjernen. Med politisk målsetting om fortetting av sentrum er Vibrandsøy det nærmeste grøntområdet for mange av de som bor i Haugesund Sentrum. Astri Furumo peker i tillegg på at Haugesund Turistforening i januar kjøpte en stor eiendom på øya. Denne inneholder også en stor villa som foreningen skal sette i stand. Huset skal brukes til overnattinger, og turistforeningen ser for seg et sted som kan benyttes både av barnefamilier og enkeltpersoner, i tillegg til lag og foreninger.
Med båtforbindelse vil dette kunne bli et tilbud også for dem som ikke har båt selv. – Dersom Kolumbus ikke kan bli enige med Røverfjord om pris, bør en vurdere om ruta skal settes ut på anbud, eventuelt bør vi vurdere om ruta skal settes i gang i egen regi, sier Astri Furumo til Jobb & Næring. Hun er svært spent på om fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal stiller seg positiv til ønsket fra folk på Vibrandsøy.
– Røværfjord må kunne anløpe Vibrandsøy ved behov, sier Astri Furumo, som tar saken opp i fylkestinget.