Asbjørn Moe og Fikse Næringsutvikling har både kontor i Etne, og her i Ølensvåg, hvor de er i samme næringsbygg som Medvind 24.

Mandag 26. September skal innbyggerne i Etne og Vindafjord gå til stemmeurnene og si om de ønsker at de to kommunene skal slå seg sammen.

– Jeg både tror og håper at folk sier ja, men om det ikke skulle bli flertall i begge kommunene for sammenslåing, er ikke det noen katastrofe. Jeg føler meg trygg på at Etne og Vindafjord vil tilhøre samme region også framover.
Det er daglig leder Asbjørn Moe i Fikse Næringsutvikling som sier dette til Jobb & Næring.
Fikse Næringsutvikling eies av 145 bedrifter i de to kommunene. Eierbedriftene har en anslått omsetning på rundt 11 milliarder kroner.
– Dette er et forsiktig anslag ettersom omsetningen fra år til år svinger, og vi har ikke lagt til grunn ”toppårene”. Til sammen har bedriftene som eier Fikse rundt 3500 ansatte, forteller Moe.
Moe føler seg trygg på at den framtidige Etne kommune kommer til å høre til samme fylke som resten av kommunene på Haugalandet. Det kan være som en del av Rogaland, men mest sannsynlig som en del av et større Vestlandsfylke bestående av Rogaland og Hordaland, eventuelt med Sogn og Fjordane i tillegg. Forslaget om at den nye kommunen skal hete Etne kommune synes han ikke noe særlig om.
– Det er et dårlig forslag ettersom Etne er et bygdenavn, og ikke egner seg så godt som navn på en kommune. Selv har jeg kontor både i Etne og Ølensvåg, så jeg er vant med å arbeide i to fylker, sier Moe.
Som næringsforening engasjerer Fikse Næringsutvikling seg i alle typer saker som har betydning for rammevilkårene for bedriftene i Etne og Vindafjord. Fikse er blant annet aktive pådrivere når det gjelder å sikre framdrift på ny E 134 mellom Vestlandet og Østlandet.
– Dette er den viktigste samferdselssaken for vår region. Selv om alle de faglige instansene etter hvert har landet på at E 134 skal være den ene av de to framtidige hovedforbindelsene over fjellet, er det farlig å tro at saken nå er i boks. Avgjørelsen vil til syvende og sist være politisk, og saken er ikke i boks før vi kan kjøre på den nye veien. Blant annet vil det være viktig å sikre at det bevilges nok penger til å holde framdriften, sier Moe, som også peker på at etter hvert som nye biter av det som skal bli den framtidige E 134 blir ferdig, vil dette også bedre forholdene for lokaltrafikken i området.
– For oss er det viktig å få realisert strekningen fra Bakka i Stordalen, gjennom Etne og Vindafjord ut til Solheim, hvor veien skal knyttes sammen med den nye veistrekningen gjennom Skjold som ble åpnet i fjor. Ved å legge veiene i nye trasséer utenom sentrum skaper vi trafikkflyt for fjerntrafikken. Samtidig er det viktig for flyten i lokaltrafikken at det er av- og påkjøringer inn og ut fra sentrum, sier Moe, som viser til at noen av de store hjørnesteinsbedriftene står for svært mye av godstransporten i regionen.
– Det gjelder blant annet bedrifter som Fatland Slakteri og Ølen Betong.

Marine Harvest tester ut tette oppdrettsmerder i anlegget i Skånevik.

Laksekommunen Etne
Næringslivet i Etne/Vindafjord er også langt framme når det fiskeoppdrett og sjømat.
– En gjensidig utfordring både for oppdrettsnæringen laksefiskerne er forholdet mellom villaksen og oppdrettslaksen. En nøkkelbedrift er Marine Harvest som har bygd et testanlegg for lukkede oppdrettsmerder i Skånevik. Anlegget skal både sørge for at man unngår at oppdrettslaks rømmer, samtidig som anlegget også forbedrer fiskehelsen i oppdrettsanleggene.
Samtidig har grunneiere i Etneelva gode resultater med Norges eneste fungerende laksefelle. Her blir all laks som går opp i elva fanget. Dermed kan man sortere bort oppdrettsfisken, og sørge for at kun villaksen går videre opp i elva.
I dette pilotprosjektet tas det også prøver av fettfinnene av hver enkelt fisk. Det gir havforskerne mye informasjon om fiskens opphav og liv.
Etneelva har for øvrig vært stengt i to år, men har vært åpnet for fiske igjen denne sommeren. Det har vært veldig godt fiske i år, men om dette skyldes at elva har vært stengt eller andre forhold vet jeg ikke, sier Asbjørn Moe.
Et tredje prosjekt i ”laksekommunen Etne” er Marine Harvests nye settefiskanlegg i Fjæra. Når det står ferdig vil det årlig produsere 7,5 millioner ”sjøklare” settefisk. Fjæra har hatt få arbeidsplasser, og særlig de yngre innbyggerne flytter ut. Både kommunen og de fastboende har ønsket at arbeidsplassene på settefiskanlegget skulle lokke ungdom til å flytte tilbake til bygda.

Industriklyngen i Ølen
Få steder er konjunktursvingningene så synlige som i området rundt industriklynga Ølensfjorden.
– Når det har vært travelt på Westcon ruver store borerigger i fjorden. Men det er også bedrifter hvor man ikke ser når de har det travelt. Eksempelet på det kan være Arriva Shipping som for tiden driver hjemflagging av skip i stor stil. Gode tider i Arriva betyr at skipene ikke er i Ølen, men er ute og seiler.
Når det gjelder Westcon, har de en fast grunnbemanning som utgjør bedriftens kjernekompetanse. Når bedriften har stor oppdragsmengde leier de inn ekstra folk. Det betyr at antallet fast ansatte er relativt stabilt. De som kommer inn ekstra når det er mye å gjøre, er de første som går når oppdragsmengden går ned. De har vært flinke til å holde på kjernekompetansen, noe som gjør at de nylig dro i lang en kontrakt på å bygge et stort fiskefartøy.

Reiseliv og handel
Reiseliv og handel blir en stadig viktigere del av næringsgrunnlaget i Etne og Vindafjord.
Cruise-trafikken til Haugesund har blant annet skapt ringvirkninger, og mange cruisepassasjerer vil oppleve norske fjorder og norsk natur på nært hold.
– Mange besøker Åkrafjorden, hvor Langfossen er den store turistmagneten. Mange besøker også Åkrafjorden i kombinasjon med tur til Prekestolen og Trolltunga, forteller Moe.

To tyngdepunkt
Selv om ”den gyldne mila” langs Ølensfjorden er det økonomiske tyngdepunktet når det gjelder industribedrifter, har også Vats stor betydning. Industrieventyret som Jakob Hatteland har skapt i Nedre Vats utgjør det andre tyngdepunktet i næringsstrukturen i Vindafjord.

Boreriggen Scarabeo 8 ble utrustet og ferdigstilt på Westcon i Ølensvåg. Nå er den tilbake i Ølensvåg.
Boreriggen Scarabeo 8 ble utrustet og ferdigstilt
på Westcon i Ølensvåg. Nå er den tilbake i
Ølensvåg.