Anders Rundhaug i Karmøy Næringsråd mener vegstandarden på Husøy må utbedres raskt.

Etter en rolig start tidlig i 80-årene har investering- ene på industriområdet på Husøy akselerert de siste årene. Industriområdet har vokst fram til å bli det største næringsområdet i distriktet. I dag er et 50 talls bedrifter etablerte på Husøy, og står for en omsetning på ca. 6 milliarder kroner i året.

Nå ønsker bedriftene å danne en egen interesseorganisasjon for de selskapene som er etablerte på Husøy. De ønsker først og fremst et felles talerør, men også et «felles styre» for industriområdet som kan ta seg av interne praktiske oppgaver og gjøremål. Onsdag 30. mars var ca. 20 bedrifter fra Husøy samlet på flyplasshotellet, hvor det ble dannet et interimsstyre som skal jobbe videre med saken. Det var Karmøy Næringsråd som stod bak invitasjonen til møtet, med Karmsund Havnevesen som en viktig medspiller. Begge er nå representert i interimsstyret sammen med tre andre bedrifter på Husøy. -Dette skal ikke bli et forum som skal jobbe med å markedsføre Husøy, men kun uttale seg i saker som omhandler området samt avgjøre praktiske fellesoppgaver på industrifeltet. Det kan være alt fra informasjon, skilting samt holde industriområdet presentabelt, sier Anders Rundhaug i Karmøy Næringsråd.

 

Husøyvegen

Det er store planer for videre utvikling av Husøy. Dette, samt utbedring av Husøyvegen, er de to viktigste sakene det jobbes med for tiden. – Vegen er dårlig og trafikkfarlig. Den er underdimensjonert for dagens tungtrafikk og vegstandaren er til hinder for videre utvikling. Dette må det gjøres noe med raskt. En så nok ikke for seg den voldsomme utviklingen da vegen ble anlagt på 80-tallet, sier Rundhaug. Men det er løsning på trappene, selv om det kan ta tid. Husøyvegen ble nemlig for noen år tilbake gjort om til Europaveg, og er nå endepunktet på E134. Det betyr at den knappe 2 km lange vegstubben fra flyplasskrysset og utover, er tatt inn i Norsk Vegplan 2017-2026. Planene for en oppgradering er stor og omfattende, men spørsmålet er hvor lenge det tar før midlene kommer. Det kan ta år. -Men det har vi ikke tid til. Veien må utbedres raskt. Det er store planer for videre utbygging på Husøy, men da må tilkomsten ordnes, fastslår Rundhaug. På møtet presenterte havnedirektør Tore Gautesen om utbyggingsplan- ene til havnevesenet, mens næringssjef i Karmøy, Per Velde, orienterte om planene for Husøyveien og hvor de står. – Det er positiv vilje både fra lokale og sentrale politikere til å oppgrad- ere vegen. De ser at det trengs, men derfra til å få midler er det et stykke veg, sier Rundhaug. Han ser fortsatt store utviklingsmuligheter for Husøy. Nylig åpnet ny bulkterminal, et 80 mål stort området er planert og ligger klar til bruk, mens ytterligere store områder er tenkt utnyttet på sikt.